Nieuwsbrief 2022-07

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202022.07.pdf

Blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming

Er was de afgelopen weken heel wat te doen rond de “blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming” die Minister van Financiën Vincent Van Peteghem op 18/07/2022 lanceerde. Die is er gekomen naar aanleiding van een nota van professor Mark Delanote.

De hoofdbedoeling is een verlaging van de belasting op beroepsinkomsten. En dat mag best: de OESO stelt jaarlijks een lijst op met het verschil tussen wat een werknemer kost aan een werkgever en wat de werknemer netto overhoudt in verschillende landen en België staat daar al jaren bovenaan. Voor een alleenstaande zonder kinderen met een doorsnee loon bedroeg die belastingdruk vorig jaar 52,6 procent. Op nummer twee en drie staan Duitsland en Oostenrijk met respectievelijk 48,1 en 47,8 procent. De gemiddelde belasting op arbeid in de OESO-landen bedraagt 34,6 procent voor een alleenstaande.

Door een verhoging van de belastingvrije som, een hervorming van de tariefstructuur, de uitdoving van de BBSZ en een uitbreiding van de werkbonus hoopt de Minister zijn doel te kunnen bereiken.

Uiteraard zal tegenover lagere lasten op beroepsinkomsten een compensatie op andere vlakken staan. Daarbij wordt gekeken naar vermogensinkomsten, onroerende inkomsten en btw. Heel subtiel worden de voorgestelde maatregelen onderverdeeld in drie categorieën: lager, eerlijk en modern.

Een kleine samenvatting van de maatregelen die volgens ons de grootste impact zullen hebben:

  1. De roerende voorheffing wordt verlaagd naar 25% en de uitzonderingsregimes zullen uitdoven met respect voor verworven rechten. Daarbij vrezen we voor een afschaffing van de VVPR-bis regeling waar al pogingen zijn ondernomen om die te ondergraven.
  2. De werkelijke huurinkomsten, met een minimum aan belastbare grondslag, zullen belast worden  aan 25%. Er komt een eenvoudige forfaitaire onkostenaftrek van 30% en een vrijstelling van 6.000 EUR.
  3. De meerwaarde bij de verkoop van een gebouw wordt belastbaar aan 15%. Voor de eigen woning is een uitzondering voorzien.
  4. De huidige btw-tarieven van 6% en 12% worden samengevoegd tot een nieuw tarief van 9%. Dat maakt bepaalde voedingsmiddelen toch 3% duurder en heeft gevolgen voor de sectoren met activiteiten van cultuur, sport of vermaak. Maar een belangrijk effect is ook te verwachten bij de afbraak en renovatie van woningen.
  5. Er wordt ingezet op elektriciteit als duurzame energie en het btw-tarief daarop wordt, deze keer permanent, verlaagd. Op aardgas, steenkool en brandhout blijft het gewone btw-tarief van toepassing.  
  6. Groenten, fruit, medische verzorging en openbaar vervoer zullen vrijgesteld worden van btw.

Vooral rond de financiële haalbaarheid van de hervorming is veel discussie. Maar de eerste moeilijke stap wordt de politieke haalbaarheid. Want het zal niet eenvoudig zijn om in de Vivaldi-coalitie met zo veel verschillende partijen tot een akkoord te komen over de veelheid aan maatregelen die voor dit plan nodig zijn. Voorlopig is het dus afwachten hoe dit in definitieve wetgeving zal gegoten worden.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd. Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming