Nieuwsbrief 2022-08

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202022.08.pdf

Buitenlandse btw: terug te vragen tegen 30/09/2022

In sommige situaties hebt u lokale btw betaald in het buitenland. Dat kan bijvoorbeeld gaan om aankopen in het buitenland die u ter plekke afhaalt, brandstofkosten, de huur van een auto, het toegangsticket voor een beurs. Uiteraard moet het altijd gaan om beroepsmatige uitgaven maar dat is niet anders voor btw die in België teruggevraagd wordt.

De buitenlandse btw mag u niet opnemen in de Belgische btw-aangifte maar kan u wel terugvragen in het desbetreffende land. Elke lidstaat moet die aanvraag tot teruggave mogelijk maken via de eigen toepassingen om te vermijden dat ondernemingen zich moeten richten naar de lokale autoriteiten in verschillende talen. In België kan dat via de toepassing ‘VAT-refund’ (een onderdeel van ‘Intervat’).

Er is een minimumbedrag van 50 EUR per lidstaat en de aanvraag moet ten laatste tegen 30/09/2022 gebeuren. Een aantal lidstaten vragen om de facturen of invoerdocumenten mee te sturen. Wanneer de teruggave om aanzienlijke bedragen gaat, kan u best die documenten zelf even nakijken en het btw-nummer van de tegenpartij controleren (VIES). Dit om te vermijden dat u in een btw-carrousel verzeild raakt.

Let ook goed op een correcte toepassing van de btw-regels. Die zijn niet altijd even eenvoudig maar we merken veel fouten waarbij er ten onrechte buitenlandse btw wordt aangerekend. Een belangrijke referentie is de vermelding van uw btw-nummer op de factuur: als dat niet werd doorgegeven of niet staat vermeld op de factuur dan wordt u beschouwd als een particuliere klant en is er zelfs geen btw-aftrek toegestaan.

80%-grens aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders

Al sinds 1984 is de berekening van het wettelijke rustpensioen voor zowel werknemers als  zelfstandigen gebaseerd op het beroepsinkomsten en de sociale bijdragen die daarop betaald werden. Om rekening te houden met het aandeel van de sociale bijdragen in elk van de stelsels (werknemers en zelfstandigen) werd voor de berekening van het wettelijke rustpensioen van de zelfstandigen een ‘harmonisatiecoëfficiënt’ toegepast. Die harmonisatiecoëfficiënt heeft gezorgd voor het gekende effect dat een zelfstandigenpensioen lager uitvalt dan een werknemerspensioen. Heel wat zelfstandigen en bedrijfsleiders vangen dat effect op via een aanvullend pensioen onder de vorm van groepsverzekering, individuele pensioentoezegging (IPT), vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ) of pensioenovereenkomst zelfstandigen (POZ). Bij bedrijfsleiders zijn die mogelijkheden begrensd door een ’80%-regel’. Zonder die regel technisch te ontleden, heeft die als principe dat het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van de normale bruto bezoldiging van het laatste jaar.

Vanaf 01/01/2022 is deze harmonisatiecoëfficiënt afgeschaft. En dat heeft gevolgen voor de berekening van de 80%-grens in het kader van de aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders. Voor lopende contracten waarbij die 80%-grens volledig werd benut, zal er nu plots te veel betaald zijn: het deel voor het wettelijk pensioen in de berekening komt plots hoger te liggen waardoor het deel voor het aanvullend pensioen omlaag moet.

Over deze situatie heeft de belastingadministratie ondertussen twee circulaires (Circulaire 2022/C/33 van 31/03/2022 en Circulaire 2022/C/79 van 29/08/2022) gelanceerd. In die laatste wordt de ‘administratieve tolerantie’ toegelicht in enkele voorbeelden. Kort samengevat komt die erop neer dat wat volgens de nieuwe berekening te veel betaald werd in 2021 en 2022 als ‘over te dragen kost’ (vb. 2 x 200 EUR = 400 EUR) moet opgenomen worden in de boekhouding van 2022. Als dat niet gebeurt dan is dat bedrag als verworpen uitgave te beschouwen voor de desbetreffende jaren 2021 en 2022. In 2023 moet de ‘over te dragen kost’ teruggenomen worden en is die te beschouwen als een voorschot voor de premie van 2023 die al in overeenstemming moet zijn met de nieuwe 80%-regel. Ook hier is anders het overschot als verworpen uitgave te beschouwen voor 2023.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd. Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Buitenlandse btw: terug te vragen tegen 30/09/2022, 80%-grens aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders