Nieuwsbrief 2022-09

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202022.09.pdf

Inflatie - Prijsherziening

Zowel voor ondernemers als voor consumenten begint de inflatie wereldwijd (zie hier voor een overzicht) heel zorgwekkend te worden. Met maatregelen als renteverhoging, BTW-verlaging, aanpassing sociaal tarief en prijsplafonds voor energie gaan overheden de strijd aan. Er blijven veel twijfels over de efficiëntie van die maatregelen.

Ondernemers worden vaak geconfronteerd met prijsafspraken in lopende contracten. Die kunnen enkel aangepast worden als er een prijsherzieningsclausule is opgenomen in de overeenkomst. Volgens de imprevisieleer die is opgenomen in artikel 5.74 (Boek 5 “Verbintenissen”) van het Burgerlijk Wetboek kan dat enkel in volgende uitzonderlijke omstandigheden:

  • een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het contract buitensporig bezwarend, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist;
  • die verandering was onvoorzienbaar bij de contractsluiting;
  • die verandering is ontoerekenbaar aan de schuldenaar;
  • de schuldenaar heeft dit risico niet voor zijn rekening genomen;
  • de wet noch het contract sluit die mogelijkheid.

Strikt genomen kan een prijsherziening die gebaseerd is op een stijging van de consumptieprijs-index of de gezondheidsindex een punt van discussie vormen. Toch wordt dit vaak als clausule opgenomen in overeenkomsten en vrij algemeen aanvaard. Daarom raden we toch aan dat te voorzien. De cijfers daarvoor worden gepubliceerd via een website van de FOD Economie. Bij vragen omtrent de berekening kan u ons gerust contacteren.

Zolang de heronderhandelingen lopen, moeten beide partijen hun verbintenissen blijven nakomen. Na een redelijke termijn kan het contract via tussenkomst van een rechter aangepast of beëindigd worden.

Om ellenlange discussies over prijsherzieningen te vermijden, kunnen afspraken rond de beëindiging van een contract een uitweg bieden. Voor de opmaak van overeenkomsten met juridisch geldige clausules zal een goede begeleiding door een advocaat aangewezen zijn.

Heel wat boekhoudkantoren zitten met stijgende softwareprijzen en personeelskosten. Daarom zal ook Profit & Tax het uurtarief vanaf 01/01/2023 moeten optrekken naar 85,00 EUR (excl. BTW). Uit een oude folder met de gebruikelijke tarieven van 2014, die door meerdere beroepsverenigingen werd samengesteld, blijkt snel dat we daarmee meer dan billijk blijven. Ongetwijfeld kunnen we hiervoor op het begrip van onze klanten rekenen: om onze steeds complexere dienstverlening op peil te kunnen houden, is deze aanpassing niet meer dan een zuiver economische noodzaak.

Indiciair tekort - handgift

Bij de indiening van een aangifte personenbelasting moeten we soms waarschuwen voor een ‘indiciair tekort’. Samengevat komt dit erop neer dat de belastbare inkomsten waarschijnlijk onvoldoende zijn om te voorzien in de normale levensbehoeften. Er kan dan best onmiddellijk naar een bewijskrachtige verantwoording gezocht worden.

De Rechtbank van eerste aanleg van Namen heeft in een Vonnis van 05/06/2019 geoordeeld over een dergelijke verantwoording. Het moet gaan over een oude kwestie want er wordt een persoonlijke ‘spaarpot’ ingeroepen en ‘steun’ ten belope van 1 miljoen Belgische frank die door de overleden vader was toegekend. De rechtbank stelt dat het bewijs van handgiften weliswaar met enige flexibiliteit kan worden beoordeeld op voorwaarde dat de schenkingen geloofwaardig genoeg zijn en worden gestaafd door controleerbare feitelijke elementen. De beweringen werden in deze situatie niet als geloofwaardig aanvaard.

 
 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd. Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

Samenvatting: 
Inflatie - Prijsherziening, Indiciair tekort - handgift