Nieuwsbrief 2022-10

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202022.10.pdf

Energiecrisis: algemeen betaaluitstel

De federale regering geeft, omwille van de energiecrisis, een algemeen betaaluitstel. Dat uitstel  geldt zowel voor personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners en rechtspersonenbelasting. Voor die belastingen is de betaaltermijn verlengd van twee naar vier maanden. Op de aanslagbiljetten met een verzenddatum vanaf 14/11/2022 zal dit al juist vermeld staan. Bij de aanslagbiljetten die eerder verzonden werden, staat er een verkeerde betaaldatum waar u twee maand mag bijtellen zonder te vrezen dat er nalatigheidsintrest zal aangerekend worden.

Bijzondere btw-rekening

Iedere btw-plichtige onderneming heeft bij de btw-administratie een zogenaamde rekening-courant waarop het te betalen of terug te krijgen btw-bedrag wordt bijgehouden. Ook eventuele nalatigheidsinteresten of boetes worden via deze rekening-courant verwerkt.

Normaal krijgt u elk kwartaal een uittreksel van deze rekening-courant, namelijk het btw-rekeninguittreksel. Daarop wordt het te betalen, over te dragen of terug te krijgen bedrag op 31 januari, 30 april, 31 juli of 31 oktober vermeld samen met de wijze waarop dit bedrag tot stand kwam. Dit btw-rekeninguittreksel werd tot en met het eerste kwartaal van 2022 altijd naar de belastingplichtige opgestuurd. Sinds het tweede kwartaal van 2022 moet u dit btw-rekeninguittreksel zelf ophalen via MyMinfin (inloggen “in naam van een onderneming”). Daar kan u het terugvinden onder “Mijn documenten”. Wij krijgen hier altijd graag een kopie van om het correcte saldo van uw rekening-courant te kunnen opvolgen.

Indien er op het btw-rekeninguittreksel een te betalen bedrag staat, bent u eigenlijk al te laat om te betalen en zal er waarschijnlijk onder de code “L” al intrest aangerekend zijn. De uiterste termijn om de te betalen btw te voldoen is namelijk altijd de twintigste dag van een bepaalde maand terwijl het btw-rekeninguittreksel de toestand op de dertigste dag van een bepaalde maand weergeeft.

Een bijzondere btw-rekening wordt geopend wanneer de btw-administratie uw rekening-courant op nul zet. Dit gebeurt als u een btw-aangifte niet of laattijdig ingediend heeft of de btw niet tijdig betaald heeft. Bij een niet-tijdige betaling worden er eerst nalatigheidsinteresten gerekend die u op het btw-rekeninguittreksel terugvindt. Als de betaling dan nog steeds uitblijft, kan de administratie een bijzondere btw-rekening openen. U wordt hiervan verwittigd via een aangetekende brief. Het bedrag dat op de bijzondere rekening vermeld staat, moet u op een ander bankrekeningnummer betalen dan waar u normaal uw btw-schulden op betaald. Ook de gestructureerde mededeling zal anders zijn. Zowel het bankrekeningnummer als de gestructureerde mededeling worden vermeld op de aangetekende brief.

Bij het openen van een bijzondere btw-rekening wordt het saldo onmiddellijk met 15 % verhoogd. Daarnaast worden er nog altijd nalatigheidsinteresten aangerekend (0,8 % per maand). Een ander gevolg van het openen van een bijzondere btw-rekening is het feit dat u meer kans loopt om een belastingcontrole te krijgen. Dit is zeker het geval wanneer er al meerdere keren een bijzondere btw-rekening werd geopend.

Een bijzondere btw-rekening is dus absoluut te vermijden. Het is dus van groot belang dat u uw documenten altijd ten laatste op de tiende dag na de aangifteperiode aan ons bezorgt zodat wij de aangifte tijdig kunenn indienen. Daarnaast kan u ook altijd best tegen de twintigste dag van de maand de verschuldigde btw betalen. U volgt dus best onze mails daaromtrent heel strikt op.

Aangifte belasting niet-inwoners

De deadline om de aangifte personenbelasting in te dienen is inmiddels verstreken (28 oktober 2022), maar nu komt de deadline voor de aangiftes belasting niet-inwoners er al snel aan. Die moeten namelijk ingediend worden tegen ten laatste 10 november (op papier) of 25 november (online). Deze deadlines gelden zowel voor accountants als voor wanneer u de aangifte zelf indient. Voor belasting niet-inwoners is er dus geen latere deadline voor accountants. Als u op ons beroep wil doen om deze aangifte in te dienen dan kan u ons uiteraard altijd contacteren.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd. Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

Samenvatting: 
Energiecrisis: algemeen betaaluitstel, Bijzondere btw-rekening, Aangifte belasting-niet inwoners