Nieuwsbrief 2022-11

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202022.11.pdf

Nieuwe controletermijnen = nieuwe termijn bewaarplicht

Vaak krijgen we op het einde van het jaar vragen over welke documenten weggegooid mogen worden. Met de huidige energieprijzen wordt de kachel weer populair en vermoeden we dat die vraag ons dus nog vaker gesteld zal worden dan andere jaren.

Toevallig heeft de regering net afgelopen zomer een akkoord bereikt over nieuwe en langere aanslagtermijnen. Een kort overzichtje:

 • 4 jaar in geval van niet- aangifte of laattijdige aangifte
 • 10 jaar in geval van fraude
 • 6 jaar in geval van specifieke situaties met een extern element
 • 10 jaar in geval van complexe aangiften

De inwerkingtreding van deze nieuwe termijnen is gepland voor het aanslagjaar 2023.

In geval van een niet-aangifte of een laattijdige aangifte wordt de huidige termijn van 3 jaar dus verlengd tot 4 jaar. In geval van een onvolledige of onnauwkeurige aangifte of enige andere onregelmatigheid blijft de termijn behouden op 3 jaar. Bij frauduleus opzet komt de termijn van 7 jaar naar 10 jaar. Over de termijnen van 6 jaar voor specifieke situaties met een extern element en van 10 jaar voor complexe aangiften blijft veel onduidelijkheid.

De termijn van 6 jaar zou volgens het wetsontwerp bedoeld zijn voor sommige specifieke grensoverschrijdende situaties aangezien de wettelijke normen van verschillende landen moeten worden toegepast. Het zou dan meer bepaald gaan om:

 • vennootschappen die deel uit maken van een multinationale groep met een geconsolideerde omzet van 750 miljoen euro alsook andere vennootschappen als ze meer dan 50 miljoen euro exploitatie- en financiële opbrengsten hebben of meer dan 100 voltijdse medewerkers hebben
 • vennootschappen die aanspraak maken op een vrijstelling van bronbelasting op grond van een belastingrichtlijn of een fiscaal verdrag (bv. moeder-dochterrichtlijn)
 • vennootschappen die betalingen doen aan belastingparadijzen
 • Belgische belastingplichtigen die het voordeel van de FGBB (dividenden van Franse oorsprong) aanvragen of elk ander voordeel uit een dubbelbelastingverdrag of richtlijn

De termijn van 10 jaar voor complexe aangiften is bedoeld voor:

 • hybride constructies
 • regelingen met betrekking tot CFC’s
 • alle juridische constructies die onderworpen zijn aan de kaaimantaks

De bewaartermijn voor boeken en documenten wordt hierdoor ook verlengd tot 10 jaar. Los van dit alles: stook geen papier en karton want dat geeft veel rook en as en het is eigenlijk  zelfs verboden.

Lusthuis - werkelijke prestaties bestuurder

Het Hof van Cassatie heeft op 21/10/2022 de aftrekbaarheid van een appartement in De Haan bij een vennootschap teruggefloten. Er werd niet ontkend dat het om een ‘lusthuis’ ging en de bestuurder had dit zelfs aangegeven als voordeel van alle aard. Volgens het Hof zijn voordelen van alle aard echter enkel als beroepskosten aftrekbaar wanneer die beantwoorden aan werkelijke prestaties verricht ten behoeve van de vennootschap. En dat is in deze situatie niet onderzocht.

Voor wiens fantasie hiermee op hol is geslagen: ‘lusthuizen’ in de fiscale betekenis van het woord (art. 53, 9° WIB 92) zijn onroerende goederen waar een onderneming haar personeel of klanten kan uitnodigen om er te verblijven, zoals hotels en vakantiewoningen.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd. Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

Samenvatting: 
Nieuwe controletermijnen = nieuwe termijn bewaarplicht, Lusthuis - werkelijke prestaties bestuurder