Nieuwsbrief 2024-01

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202024.01.pdf

Uitbreiding antimisbruikbepaling

Meestal bespreken we in onze nieuwsbrieven vooral praktische zaken en zelden meer juridische onderwerpen. Toch willen we het deze keer hebben over het plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem om een verruiming van de algemene antimisbruikbepaling in de inkomstenbelastingen door te voeren.

De huidige antimisbruikbepaling zoals die is opgenomen in art. 344, §1 WIB92 werd ingevoerd in 1993 en herzien in 2012. De minister grijpt de Europese ATAD-richtlijn van 12/07/2016 aan als argument om fiscaal misbruik op een meer algemene en abstracte manier te gaan  omschrijven in de wettekst. In de nieuwe omschrijving zou een constructie als misbruik beschouwd worden als die werd opgezet met als hoofddoel een belastingvoordeel te bekomen of het belastingrecht te ondermijnen. Als fiscaal misbruik wordt ingeroepen door de belastingadministratie dan kan de belastingplichtige zich enkel verdedigen door zakelijke of economische redenen aan te tonen die de “economische realiteit” weerspiegelen. Volgens de huidige antimisbruikmaatregel geldt als tegenbewijs alle andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen. Dus ook familiale, sociale en patrimoniale motieven kunnen aangehaald worden.

Iedereen die met fiscaliteit te maken heeft, houdt zijn hart vast voor de rechtsonzekerheid die de vage wettekst zal scheppen. Dergelijk onduidelijke wetgeving zal ervoor zorgen dat ondernemingen vaker naar de rechtbank zullen trekken. Dat terwijl die rechtbanken nu al een enorme achterstand hebben. Zo werd eind vorig jaar een advocaat geconfronteerd met de melding dat een fiscale zaak die twee jaar geleden werd ingeleid pas in 2040 behandeld kan worden (meer info: zie hier)! De huidige regeling zorgt trouwens nu al voor een massa rulingaanvragen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we jaren lang discussies zullen moeten voeren over interpretatieproblemen? Zeker wetende dat de belastingadministratie zelden van ingenomen  standpunten afwijkt na bezwaren die we aanhalen via een bezwaarschrift. Zelfs niet bij herhaaldelijk verloren gedingen voor een rechtbank. Dit betekent volgens ons ook een complete uitholling van de fameuze ‘Brepols-doctrine’ (keuze van de minst belaste weg) voor zover daar überhaupt al iets van overbleef.

De aanpassing werd al regelmatig omschreven als het omruilen van een waterpistool voor een bazooka of een atoombom. Dit zal zeker niet helpen om ondernemerschap in België te promoten. We begrijpen best dat de fiscus zich wil wapenen tegen ernstige misbruiken via allerhande fiscale constructies. Maar we vrezen toch dat de belastingadministratie hiermee nog vaker kleine ondernemingen zal dwingen om tot akkoorden te komen door te eisen om voor alles en nog wat een economische reden aan te tonen.

Eind vorig jaar was er nog sprake van om de maatregelen te laten starten vanaf aanslagjaar 2024 maar in dit verkiezingsjaar en met de huidige discussies hierover in de regering hopen we dat hierover pas door de volgende regering bepaalde beslissingen genomen worden.

Tijdelijke verhuis

Omwille van werken aan de achterkant van het gebouw zal ons kantoor tijdens de kantooruren te kampen krijgen met zware geluidshinder die telefonische contacten en lokale afspraken onmogelijk maken. Daarom hebben wij beslist om tijdelijk te verhuizen naar Bedrijvencentrum Aalst te Industriezone Zuid III, Industrielaan 4, 9320 Erembodegem. Als er problemen zouden zijn met ons gebruikelijke telefoonnummer +32 (0)53 42 62 02 dan kan u ons daar ook bereiken op het telefoonnummer +32 (0)53 85 35 35. En uiteraard blijven wij proberen om tijdig te reageren op alle e-mails.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.

Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Uitbreiding antimisbruikbepaling, Tijdelijke verhuis