Nieuwsbrief 2016-02

NIEUWSBRIEF 2016-02
(februari 2016)

Dieselgate – Sjoemelsoftware

Hier worden sowieso enkele klanten mee geconfronteerd dus even een geruststellend bericht hieromtrent.  Of toch tenminste op fiscaal gebied.
Aan de minister van Financiën werd gevraagd of er fiscale gevolgen zijn voor de eigenaars personenwagens van het automerk dat geknoeid blijkt te hebben met het uitstootgehalte van zijn wagens.  De bezorgdheid gaat vooral uit naar de gevolgen op het vlak van de aftrek van autokosten voor vennootschappen en op het vlak van de berekening van het voordeel alle aard.  Hierbij speelt de milieuvriendelijk van de wagen immers een belangrijke rol.  De minister stelt de betrokkenen gerust: “hoe de situatie ook verder evolueert en hoe groot de orde van de CO2-afwijking ook wordt vastgesteld, het kan niet zijn dat er iets op de burgers wordt verhaald”.

(Integraal Verslag, Kamer ,Verenigde Commissies Bedrijfsleven, Financiën, enz. 7 oktober 2015, CRIV 54 COM 239, 6 en 27)

Tax shift

Een korte toelichting bij enkele aspecten van de Tax Shift.  Die is al meermaals uitgebreid aan bod gekomen in heel wat media dus mogen we niet nalaten om de belangrijkste punten ook hier te behandelen. Een volledige bespreking kunnen we niet binnen het bestek van onze nieuwsbrief houden.

Speculatiebelasting. Heel kort gesteld zijn meerwaarden op aandelen (en afgeleide producten) niet langer vrijgesteld van personenbelasting. De meerwaarde wordt belast aan 33% bij een verkoop binnen zes maanden na de aankoop.  Minderwaarden blijven niet aftrekbaar (met uitzondering van minderwaarden gerealiseerd bij gelijktijdige verkoop van verschillende aandelenpakketten).

Forfaitaire beroepskosten. Hier wordt over een periode van vier jaar wat gesleuteld aan de schijven en de percentages. Voor aanslagjaar 2019 zal nog slechts één percentage (30%) van toepassing zijn met een maximum van 2.950 EUR (momenteel 2.592,50 EUR).

Investeringsaftrek. In de personenbelasting is de investeringsaftrek voor gewone investeringen op 8% gebracht.  Gezien het beperkte profijt (bv.: investering: 10.000 – investeringsaftrek: 800 EUR – max. belastingbesparing: 400 EUR) menen we niet dat dit een doorslaggevend argument mag zijn om plots onbezonnen te investeren.  Er zijn ook beperkingen op het vlak van de zaken waarin geïnvesteerd wordt. Meer heil is te verwachten van de hogere investeringsaftrek voor octrooien, energiebesparende investeringen, hoogtechnologische producten en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.

Roerende voorheffing.  Bijzonder omstreden is dat het tarief van 25% roerende voorheffing alweer wordt opgetrokken en op 27% komt.  Dit heeft zowel gevolgen voor intresten als voor dividenden.  En zelfs voor versnelde uitkering van de liquidatiebonus (binnen vier jaar na aanleg van de liquidatiereserve) en voor het gedeelte van de auteursrechten dat hoger is  dan 37.000 EUR. Na de vele aanpassingen uit de vorige jaren komt deze maatregel over als een ‘makkelijke buit’.

Tarief personenbelasting. Ook hier is enkel wat sleutelwerk gebeurd aan de schalen en dit over een periode van drie jaar. Aan de hoogste schijf verandert niets en aangezien die al start bij een inkomen vanaf 24.800 EUR zullen de gevolgen heel beperkt blijven.

Sociale bijdrage zelfstandige. Het tarief van de sociale bijdragen op de eerste schijf van het inkomen (tot 55.576,94 EUR) voor zelfstandigen daalt de komende jaren:
22,0% in 2015
21,5% in 2016
21,0% in 2017
20,5% in 2018

Bedrijfsvoorheffing, sociale bijdragen (personeel), eerste aanwervingen, ploegen- en nachtarbeid, ‘flexi-jobs’ horeca. Voor meer info hieromtrent verwijzen we u liever door naar de sociale secretariaten die hierin meer gespecialiseerd zijn. Dit zonder het belang ervan te willen ontkennen. Want net hier zijn de meest ingrijpende wijzigingen ingevoerd. Alleen spijtig dat die invoering over een lange periode (tot 2020) gespreid wordt en dat de grootste sprongen pas in de laatste jaren vallen.

Samenvatting: 
Dieselgate - Sjoemelsoftware, Tax shift