Nieuwsbrief 2016-03

BTW-aangifte

Voor onze BTW-plichtige klanten: tegen 20 april 2016 is de aangifte voor het eerste kwartaal 2016 in te dienen.  Om dit tijdig te kunnen doen, vragen wij om ten laatste tegen 10 april 2016 de nodige documenten te bezorgen zodat wij op onze beurt u tijdig de betalingsinstructies kunnen doorgeven. Voor de klanten die via YUKI werken, is het natuurlijk de bedoeling dat de documenten daar aangeleverd worden. De verschillende mogelijkheden daarvoor zijn reeds eerder gecommuniceerd maar neem gerust contact op als er nog vragen rond zijn.

Managementvergoedingen: werkelijkheid prestaties bewijzen

Op 15/10/2015 heeft het Hof van Cassatie zich nogmaals uitgesproken over de aftrekbaarheidsvoorwaarden van managementvergoedingen. Die zijn slechts aftrekbaar als de werkelijkheid van de prestaties wordt aangetoond. In dit geval ging het om een bakkerij die zich voor haar uitbating liet bijstaan door een managementvennootschap. De bakkerij meende te volstaan met de bewering dat de gerealiseerde hoge omzet onmogelijk zou zijn zonder tussenkomst van een managementvennootschap.  Maar  het Hof van Cassatie vond dat de facturen van de managementvennootschap aan de bakkerij terecht verworpen werden als beroepskost. De formele overeenkomst die werd opgemaakt tussen beide vennootschappen en de onderlinge facturatie en betalingen volstaan niet om aan te tonen dat deze steunen op werkelijk geleverde prestaties. Het Hof van Cassatie meldt zelfs expliciet dat het geen opportuniteitsbeoordeling van de kosten betreft want daar mag de belastingadministratie zich niet mee moeien.
Aan onze klanten die zich in vergelijkbare situaties bevinden, raden we dus aan om voldoende bewijsmateriaal te bewaren om hun onderlinge facturatie te onderbouwen. Dat bewijsmateriaal kan bestaan uit timesheets, agenda’s, verplaatsingen, meetings, lezingen, … Vage beweringen omtrent ‘afspraken met klanten’ volstaan zelden als er maar aan één klant gefactureerd wordt.
 

Controle op basis van daling van de winstmarge

Vorig jaar heeft de FOD Financiën heel wat nieuwe ambtenaren aangeworven. Op ons kantoor merken we dat op dit moment vooral in de stijging van controles op ingediende aangiftes personenbelasting. Ongetwijfeld zal zich dat de komende maanden ook op andere vlakken laten merken.
De manier waarop de fiscus een dossier selecteert voor belastingcontrole is de jongste jaren sterk geautomatiseerd. Dit gaat zelfs zo ver dat de controleurs amper ruimte hebben om op eigen initiatief een dossier te controleren. Een belangrijke parameter die gebruikt wordt voor automatische selectie is de winstmarge. En daarover gaat een interessant Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd 23/01/2014.
De belastingplichtige is actief als kleinhandel in garen en band en borduurwerk en de verkoop van huislinnen. Tijdens een btw-controle ging de controleur over tot een nazicht of de omzet correct werd aangegeven voor de twee gecontroleerde jaren. Dat gebeurde op een bijzonder uitgebreide manier: op basis van de door belastingplichtige aangevoerde winstmarges per product (gecontroleerd door middel van steekproeven) en rekening houdend met jaarinventarissen, kortingen en opruimingen. De controleur merkt op dat de ‘wedersamengestelde’ omzet voor 2005 (aan de hand van zijn berekeningen dus) hoger ligt dan de aangegeven omzet. De belastingplichtige merkt tevergeefs op dat ze een regelmatige en bewijskrachtige boekhouding voerde met behulp van een boekhouder waardoor uit deze zuivere wedersamenstelling van haar omzet niet mag worden afgeleid dat bepaalde inkomsten niet werden aangegeven. De staat brengt daar tegenin dat dit, zelfs zonder het verwerpen van de boekhouding, wel degelijk mogelijk is op basis van de techniek van de vermoedens. De cijfers die door de administratie werden berekend, zijn in detail weergegeven in de nota’s van de controle. Het hof merkt op dat de belastingplichtige op geen enkele manier de gedetailleerde berekeningen bekritiseert en zich beperkt tot het aanvoeren van andere cijfers zonder enig nieuw bewijsstuk voor te leggen van de aangevoerde bedragen.
Bij de jaarafsluiting en bij tussentijdse nazichten houden wij deze winstmarges eveneens in het oog en wij verwittigen onze klanten als hier opmerkelijke schommelingen in zitten. De verklaring ervan valt zelden uit de boekhouding zelf af te leiden dus daarvoor rekenen we op een overleg om op dit soort controles te kunnen anticiperen. Als dit niet vooraf gebeurt dan kan het tot heel vervelende situaties leiden zoals duidelijk blijkt ook dit Arrest waar de belastingplichtige niet in staat bleek om de wiskundige herberekening van de omzet als onjuist aan te tonen.

Samenvatting: 
BTW-aangifte, Managementvergoedingen,Controle op basis van daling van de winstmarge