Nieuwsbrief 2016-04

BTW – Rechtspersonen (vennootschappen) handelend als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar

Als natuurlijk persoon rekent u geen  BTW op de vergoedingen die u ontvangt voor de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar. Oefent u deze functie uit als rechtspersoon (via een vennootschap) dan had u daar vroeger de keuze om al dan niet BTW aan te rekenen op de vergoeding daarvoor. De administratie publiceert nu een BTW beslissing dd.30.03.2016 betreffende deze principiële belastingplicht met verplichte BTW-identificatie van de rechtspersonen handelend als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon.
Oorspronkelijke beslissing
Op 20 november 2014 heeft de FOD Financiën de keuzemogelijkheid waarover rechtspersonen beschikken die handelen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar om hun handelingen al dan niet aan de belasting te onderwerpen, opgeheven en beslist om in de toekomst de normale btw-regels toe te passen.
Uitstel
Om rekening te houden met de talrijke vragen en met de tijd die de betrokken personen nodig hadden om deze wijzigingen in de praktijk te brengen, heeft de minister beslist om de datum van inwerkingtreding uit te stellen tot 1 juni 2016.
Deze termijn vergemakkelijkt voor de betrokkenen ook de indiening van aanvragen tot vorming van of tot toetreding tot een btw-eenheid als gevolg van de opheffing van de keuzemogelijkheid.
De betrokkenen mogen deze aanvragen indienen voordat de bestuurders-rechtspersoon btw-belastingplichtige worden.
Bron: FOD Financiën - 24.02.2016
 

Tax-on-web 2015 wordt afgesloten

Vanaf 29 maart 2016 kunt u via Tax-on-web geen belastingaangifte meer indienen voor het inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015).
Tax-on-web zal tegen eind april opnieuw beschikbaar zijn. Vanaf dan kunen de belastingaangiftes voor inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016) ingediend worden.
Als er toch nog een laattijdige belastingaangifte in te dienen is voor inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) dan moet daarvoor een papieren aangifteformulier gebruikt worden. Dit kan op aanvraag verkregen worden bij het belastingkantoor.
Bron: FOD Financiën - 24.03.2016

Bezwaarschrift per e-mail

Via een circulaire laat de Algemene Administratie van de Fiscaliteit weten dat een bezwaarschrift (en logischerwijze ook een verzoek tot ambtshalve ontheffing) voortaan per e-mail kan ingediend worden. Aan de termijnen wordt niets veranderd (zes maanden voor bezwaarschrift en vijf jaar voor verzoek tot ambtshalve ontheffing). De voorwaarden zijn eenvoudig gehouden. Voor een volledige lezing: Circulaire AAFisc Nr. 5/2016 (nr. Ci.704.063) dd. 03.02.2016.
We grijpen de gelegenheid aan om de klanten die onze facturen nog op papier ontvangen bevestiging te vragen om onze facturen via mail te mogen bezorgen. Zonder deze toestemming is dat in principe niet toegelaten. Sommigen zullen dat uitdrukkelijk niet willen maar anderen zitten er misschien net op te wachten. Een eenvoudige mail naar [email protected] volstaat hiervoor.

Samenvatting: 
BTW – Rechtspersonen (vennootschappen) handelend als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar,Tax-on-web 2015 wordt afgesloten, Bezwaarschrift per e-mail