Nieuwsbrief 2016-06

'Overbruggingsrecht’ ten gunste van zelfstandigenax

De ‘faillissementsverzekering’ voor zelfstandigen wordt omgedoopt naar ‘overbruggingsrecht’. Dit is de tegenhanger van de werkloosheidsvergoeding voor werknemers. Voor zelfstandigen is de uitkering wel beperkt in de tijd: maximum 12 maanden. De uitkering bedraag 1.092,36 EUR (zelfstandige zonder gezinslast) of 1.431,80 EUR (zelfstandige met gezinslast).

Het gaat niet enkel om een naamsverandering maar er is ook een uitbreiding voor zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit moeten stopzetten omwille van economische moeilijkheden.

Het overbruggingsrecht is nu van toepassing in geval van:

-       faillissement;

-       collectieve schuldenregeling;

-       gedwongen stopzetting (brand, natuurramp,..);

-       economische stopzetting.

Het laatste luik is dus nieuw en hieraan zijn enkele aandachtspunten verbonden:

-       De economische moeilijkheden om aanspraak te kunnen maken op het overbruggingsrecht, moeten volledig losstaan van de wil of de handelingen van de zelfstandige.

(Voorbeeld:  u moet de deuren sluiten omdat er een grote concurrent zich in uw buurt vestigde)

-       De elementen op basis waarvan de tegemoetkoming kan worden aangevraagd, moeten objectiveerbaar zijn. Dit betekent dat de economische moeilijkheden moeten voortvloeien uit uitzonderlijke omstandigheden.

(Voorbeeld: een volledige herinrichting van een wijk waardoor uw zaak nauwelijks nog bereikbaar is wegens wegenwerken in de straat)

-       Alleen de zelfstandigen die in orde zijn met de betaling van hun sociale bijdragen komen in aanmerking. Dit met uitzondering van de periodes waarvoor een vrijstelling werd toegekend.

Verlaagd btw-tarief 6% voor renovatiewerken aan privéwoningen vanaf 1 januari 2016 alleen nog voor woningen van minstens 10 jaar oud

Voor velen is dit waarschijnlijk wat oud nieuws maar het is nog niet aan bod gekomen in onze nieuwsbrief: de ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken is vanaf 1 januari 2016 verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Er is echter een overgangsmaatregel. Als u werken uitvoert aan een woning van minstens 5 jaar oud blijft het tarief van 6% van toepassing als u tegelijk voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

-  u heeft de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding ten laatste op 31 december 2015 gedaan.

-  de aannemer reikt de facturen uit ten laatste op 31 december 2017.

De overgangsmaatregel geldt ook voor contracten met vaste datum die opgemaakt zijn ten laatste op 31 december 2015.

Boetes op te weinig ingehouden bedrijfsvoorheffing

Dat er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden op het loon van personeel in dienst weten we allemaal. Maar ook op uw bezoldigingen als zaakvoerder/bestuurder moet er bedrijfsvoorheffing ingehouden worden (zelfs al doet u aan voorafbetalingen, wat dus eigenlijk enkel nodig is als u weet dat de aangifte personenbelasting in een te betalen bedrag zal resulteren en u dit wil vermijden). Die bedrijfsvoorheffing is zelfs van toepassing op eventuele privé belastbare voordelen (voordeel alle aard) en tantièmes. Met andere woorden: krijgt u geen bezoldiging maar wel een voordeel alle aard dan hebt u een negatieve netto bezoldiging en moet u de bedrijfsvoorheffing privé terugbetalen aan de vennootschap!
De boetes op het niet inhouden van deze bedrijfsvoorheffing zijn vrij hoog. De fiscus heeft laten verstaan dat hij vanaf 1/01/2016 een boete van 50,00 EUR tot 1.250,00 EUR zal opleggen. Ook kan de fiscus opteren om een belastingverhoging toe te passen van 10% tot 200%.

Samenvatting: 
'Overbruggingsrecht’ ten gunste van zelfstandigenax,Verlaagd btw-tarief 6% voor renovatiewerken aan privéwoningen vanaf 1 januari 2016 alleen nog voor woningen van minstens 10 jaar oud,Boetes op te weinig ingehouden bedrijfsvoorheffing