Nieuwsbrief 2016-10

/sites/default/files/nieuwsbrief%202016.10.pdf

Fiscale rulings: ook voor KMO’s

Even geleden is er heel wat te doen geweest rond de excess profit rulings die de federale
overheid had afgesloten met 36 multinationals. Deze liggen vooral onder vuur omdat door
deze afspraken een aanzienlijk bedrag (2,068 miljard euro) niet belast werd. We gaan hier niet
verder in op de discussie of dit nu al dan niet wettelijk of rechtvaardig is.

Los van die speciale gevallen kan ook een KMO een ‘gewone’ ruling aanvragen bij de Dienst
Voorafgaande Beslissingen. Die mogelijkheid bestaat al vele jaren maar de toegang wordt
ondertussen bewust laagdrempelig gehouden. Zo kan een “prefiling” via de website
https://www.ruling.be/nl/een-prefiling-indienen gebeuren of kan u zelfs via een anoniem
telefoontje een fictieve situatie voorleggen om even af te tasten of u kans maakt om hiervoor
een ruling te krijgen.

Er zijn zelfs enkele modellen beschikbaar om de indiening van een ruling rond populaire
onderwerpen te vereenvoudigen:
- kosten eigen aan de werkgever
- beroepskosten – studiekosten
- vruchtgebruik
- inbreng van aandelen in een holding
- inbreng van een bedrijfstak in een onderneming
- controlewijziging van een onderneming
- partiële splitsing
- fusie

Het grootste nadeel blijft wel de termijn: de uiteindelijke aanvaarding zal al snel tot 6 maand
uitlopen. Niettemin kan het zijn nut hebben om rechtszekerheid te krijgen bij twijfel: zelfs de
lokale controleurs zijn verplicht zich aan een ruling te houden. Net dat maakt het natuurlijk zo
moeilijk om nu de afgesloten excess profit rulings te gaan verwerpen.

Structuur van de conclusies

Voor wie minder thuis is in het juridische jargon: “conclusies” zijn de schriftelijke standpunten
die een advocaat overmaakt aan de rechtbank en de tegenpartij. En dan volgt hier een
mooi maar enigszins te begrijpen stukje formalisme in een Vonnis van de Rechtbank van
eerste aanleg te Aarlen van 9/03/2016.

Het ging hier om een betwisting over een willekeurige vestiging van de grondslag van de
belastbare en betwiste inkomsten. Maar over de grond van de zaak wordt geen uitspraak
gedaan want de rechtbank verwijst naar de bepalingen van artikel 744 van het Gerechtelijk
Wetboek en naar artikel 19 van de wet van 19 oktober 2015 tot wijziging van artikel 780 van
voorgemeld wetboek, en merkt op dat: “Indien een partij nalaat om haar middelen
overeenkomstig artikel 744 van het Gerechtelijk Wetboek te structureren, is de rechter niet
verplicht om er op te antwoorden”. Uit die bepalingen volgt dan ook dat de rechter slechts
moet antwoorden op de conclusies die de structuur respecteren die wordt vereist door artikel
744 van het Gerechtelijk Wetboek.

De conclusies van eisers, die op 17 december 2015 werden ingediend bij de griffie, kort en
afdoend, maar tegelijk op zichzelf ook moeilijk te begrijpen, respecteren die structuur niet
(geen uiteenzetting van de relevante feiten en aanspraken van de concluderende partijen,
noch vermelding van de hoofdorde of ondergeschikte orde van hun ‘middelen’). De
rechtbank antwoordt bijgevolg niet op voorgemelde conclusies en oordeelt dat de betwiste
aanslag werd gevestigd in overeenstemming met de wet.

Aanslagbiljetten onroerende voorheffing hebben vertraging

Via een persbericht van 15/06/2016 laat de Vlaamse Belastingdienst weten dat de verzending
van de aanslagbiljetten inzake onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2016 enige
vertraging heeft opgelopen. Er zal “pas vanaf augustus 2016” met de verzending worden
gestart en dat is 2 à 3 maanden later dan normaal. Ter info voor onze klanten: wij hebben een
kopie van deze aanslagbiljetten nodig voor de aangifte personenbelasting die in 2017 is in te
dienen.

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
 
 
 
Samenvatting: 
Fiscale rulings KMO's, conclusies, aanslagbiljetten OV