Nieuwsbrief 2016-12

/sites/default/files/nieuwsbrief%202016.12.pdf

 

Roerende voorheffing stijgt van 27% naar 30%

Vanaf 1 januari 2017 stijgt de roerende voorheffing nog maar eens van 27% naar 30% voor interesten en dividenden. Deze nieuwe verhoging betekent een verdubbeling van het tarief op amper vijf jaar tijd want het standaardtarief is in die periode vier keer verhoogd:
- op 1.1.2012: tot 21 of 25 %
- op 1.1.2013: tot 25 %
- op 1.1.2016: tot 27 %
- op 1.1.2017: tot 30 %

Bepalend voor het tarief van de roerende voorheffing is de datum van de toekenning of betaalbaarstelling van de roerende inkomsten dividenden of interesten. Om hieraan te ‘ontsnappen’ kan er tegen 31/12/2016 een tussentijds dividend of interest toegekend worden. Let wel op dat bij een dividend geen aangelegde liquidatiereserve gebruikt wordt. Afhankelijk van de beschikbare cash in de vennootschap kan er besloten worden om het dividend of de intrest niet onmiddellijk te betalen maar toe te voegen aan de rekening-courant. De roerende voorheffing is wel te betalen tegen uiterlijk 15/01/2017 dus dit kan eventueel voor een financieringsprobleem zorgen. Aan het systeem voor VVPR-bis-dividenden wordt voorlopig niets gewijzigd. Een VVPR-bis dividend is een dividend uit nieuwe aandelen van een kleine vennootschap waarbij de inbreng volledig in geld is gebeurd en dit vanaf 01 juli 2013. Een dividend uit de winstverdeling daaruit in het tweede boekjaar volgend na het boekjaar van de inbreng blijft onderworpen aan 20% roerende voorheffing. Het dividend uit de winstverdeling daaruit in het derde boekjaar volgend na het boekjaar van de inbreng blijft onderworpen aan 15% roerende voorheffing. Hier heeft het dus geen zin om een tussentijds dividend uit te keren.

 

Studentenarbeid: 475 uren i.p.v. 50 dagen

Op dit moment mogen studenten nog maximum 50 dagen per jaar werken om te kunnen genieten van de ‘speciale’ solidariteitsbijdrage. Die verlaagde sociale bijdrage is 2,71% in plaats van 13,07% voor de student en 5,42% in plaats van 30% (bedienden) of 35,65% (arbeiders) voor de werkgever. Vanaf 1 januari 2017 zal dat maximum veranderen naar 475 uren studentenarbeid op een jaar. Vergeet dit niet te controleren student@work vooraleer een student in dienst te nemen.

 

Rulings inzake boekhoudrecht

Iedereen kent stilaan de mogelijk tot aanvragen van een ruling bij twijfel over de fiscale gevolgen van een specifieke situatie of verrichting. Zeker na de heisa rond de ‘excess profit rulings’ zijn deze bij het grote publiek bekend geraakt.

De Ministerraad heeft op 15/07/2016 een voorontwerp van wet goedgekeurd dat binnen de Commissie voor Boekhoudkundige Normen een apart college opricht bevoegd voor het verstrekken van individuele beslissingen over boekhoudrecht. We verwachten niet direct dat hier veel beroep zal op gedaan worden maar willen u als boekhouder dit nieuwigheidje graag meedelen.

 

Beste Wensen

Dit wordt onze laatste nieuwsbrief van 2016 dus wensen wij iedereen alvast prettige feesten. Dit betekent dat voor de meeste klanten ook het einde van het boekjaar ndaert. Hieronder enkele zaken die deze maand niet mogen vergeten worden (vanuit boekhoudkundig of fiscaal oogpunt):
- documenten voor de laatste BTW-aangifte bezorgen tegen 10/01/2017
- laatste verkoopfacturen tijdig opmaken (en een nieuwe nummering beginnen vanaf 1/01/2017)
- voorraadlijst
- analyse dubieuze vorderingen
- eindstand kilometertellers van persoonlijk gebruikte voertuigen (om het aftrekbaar BTW-percentage te kunnen bepalen)
- betaling groepsverzekering/IPT, sociale bijdragen, VAPZ
- eventueel een laatste voorafbetaling (tegen 20/12/2016)
- eventueel een tussentijds dividend of intrest toekennen (zie ons eerste artikel in deze nieuwsbrief)

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
 
 
 
Samenvatting: 
Roerende voorheffing, studentenarbeid, rulings boekhoudrecht