Nieuwsbrief 2017-04

/sites/default/files/nieuwsbrief%202017.04.pdf

Gluren bij de buren

Een belastingcontroleur wandelt op een publiekelijk toegankelijk pad langs het huis van een belastingplichtige. In de tuin valt een buitenbad op en de controleur onderzoekt dit verder. De belastingplichtige vindt dat zijn privacy werd geschonden en meent dat voor een dergelijke visitatie de toestemming van een politierechter nodig is.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen geeft de belastingplichtige echter ongelijk. De vaststellingen zijn gedaan vanop een pad behorende tot de openbare ruimte en ze zijn dus rechtmatig gebeurd.

Over de grond van de zaak hebben we geen kennis maar we vermoeden dat het buitenbad niet zal betaald geweest zijn met privé middelen. De controleur heeft hier dan met weinig moeite kunnen aantonen dat het evenmin beroepsmatig gebruikt werd.

RVA biedt werklozen "springplank naar zelfstandige activiteit"

Vanaf 1 oktober 2016 werd een bijkomende mogelijkheid voorzien voor werklozen om een nevenactiviteit als zelfstandige te combineren met werkloosheidsuitkeringen. Werklozen kunnen voortaan 12 maanden een zelfstandige activiteit uitoefenen (en zelfs opstarten) zonder werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Ook zelfstandigen die actief zijn in een vennootschap zouden – volgens de eerste berichten – voor deze nieuwe maatregel in aanmerking kunnen komen. Op die manier wil de regering ook werklozen de mogelijkheid bieden om door te groeien naar het zelfstandig ondernemerschap.

Uiteraard zijn aan dit voordeel een aantal voorwaarden verbonden:

  • De nevenactiviteit moet aangegeven worden op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag of, indien men al uitkeringen ontvangt, vóór de start van de activiteit.
  • De werkloze mag zijn loontrekkende activiteit niet zelf hebben stopgezet om het voordeel van de cumul te bekomen.
  • Men mag geen nevenactiviteit uitoefenen die men in de afgelopen 6 jaar als hoofdberoep heeft uitgeoefend.
  • Men mag het werk niet door derden laten uitoefenen (vb. door werknemers of onderaannemers), tenzij bij wijze van uitzondering.
  • Dit voordeel kan niet gecumuleerd worden met een loontrekkende of artistieke activiteit.

Kent de RVA het voordeel toe, dan mag de werkloze zijn nevenactiviteit om het even wanneer uitoefenen (maar ze moet uiteraard wel bijkomstig blijven) en toch uitkeringen blijven ontvangen. Het bedrag van de uitkering vermindert naargelang de inkomsten uit de zelfstandige activiteit.

Wanneer de termijn van 12 maanden om is, zal de werkloze een keuze moeten maken: wil hij zijn zelfstandige activiteit verder ontplooien, dan heeft hij geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen en zal hij moeten aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep. Wil hij werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen, dan zal hij zijn zelfstandige activiteit moeten stopzetten.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
 
 
 
Samenvatting: 
Gluren bij de buren, werklozen en zelfstandige activiteit