Nieuwsbrief 2017-09

/sites/default/files/nieuwsbrief%202017.09.pdf

Hervorming vennootschapsbelasting

(ingangsdatum 1/01/2018 - gespreid tot 2020)

Omwille van het belang én de interesse van vele klanten volgen we een onderdeel uit onze vorige nieuwsbrief wat verder op. In het begrotingsakkoord van 26/07/2017 is beslist om de vennootschapsbelasting te verlagen. Dat zal gebeuren in twee stappen: het basistarief van 33% wordt in 2018 verlaagd naar 29% en in 2020 verder verlaagd naar 25%. Voor KMO’s zal op de eerste schijf van 100.000 EUR al vanaf 2018 een verlaagd tarief van 20% van toepassing zijn. Dat zo’n verlaging nodig is, blijkt uit onderstaande tabel: ons tarief zit bij de tien hoogste in Europa.

De goedgekeurde voorstellen moeten nog verder worden uitgewerkt maar we willen toch alvast enkele belangrijke elementen toelichten:

1. Het laagste tarief van 20% voor KMO’s is enkel van toepassing op de eerste schijf van 100.000 EUR. Op de belastbare winst daarboven zal het normale tarief (29% in 2018 en 2019 – 25% vanaf 2020) gerekend worden.

2. Afschaffing degressieve afschrijvingen.

3. Aftrek autokosten: in geen geval meer dan 100%.

4. Schrapping vrije aanrekening kapitaalverminderingen.

5. Om recht te hebben op het verlaagd tarief van 20% voor KMO’s moet aan ten minste één bedrijfsleider (natuurlijk persoon!) een minimumbezoldiging van 45.000 EUR toegekend worden. De oude bezoldigingsvoorwaarde van 36.000 EUR (in 2003 nog 24.500 EUR) wordt dus flink opgetrokken. De ‘sanctie’ is dubbel: verlies van het verlaagd tarief van 20% + een extra heffing van 10% op het verschil tussen 45.000 EUR en de hoogste bezoldiging van een bedrijfsleider.

Een uitgewerkt voorbeeld waaruit blijkt dat een groot deel van het voordeel teniet gedaan wordt wanneer de bezoldiging moet opgetrokken worden:

Wat wel behouden blijft uit de oude regeling: de bezoldigingsvoorwaarde mag verlaagd worden tot het belastbaar resultaat wanneer dat minder dan 46.000 EUR is.

En er komt een uitzondering voor startende bedrijven.

6. Tijdelijke verhoging investeringsaftrek naar 20% voor KMO’s en zelfstandigen.

7. Invoering van een minimale belastbare basis. Vrij technische uitwerking: bepaalde aftrekposten worden beperkt tot 1 miljoen EUR + 70% van het saldo van het fiscaal resultaat. Zo wordt minimum 30% van het fiscaal resultaat belastbaar.

8. Vooruitbetaalde kosten zullen niet meer aftrekbaar zijn in het jaar van vooruitbetaling.

9. Geleidelijke invoering van een fiscale consolidatie.

10. Mogelijkheid om ’vrijgestelde reserves’ van vóór 2017 tegen een gunstig tarief om te zetten in ‘belaste reserves’.

11. Afschaffing mogelijkheid voor KMO’s tot afschrijving voor een volledig jaar in jaar van investering (verplichting pro rata temporis).

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Hervorming vennootschapsbelasting (ingangsdatum 1/01/2018 - gespreid tot 2020)