Nieuwsbrief 2018-04

/sites/default/files/nieuwsbrief%202018.04.pdf

Vergeet de inhoudingsplicht niet te cheken

Omdat we verrassend genoeg vernemen dat er nog veel onwetendheid is rond de inhoudingsplicht op facturen bij bouwwerken, komen we even kort terug op een onderwerp uit onze ‘Nieuwsbrief 2017.05’.

De Belgische wet voorziet dat ondernemingen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van hun medecontractanten voor werken in onroerende staat. U moet dus nagaan of de inhoudingsplicht op facturen geldt wanneer u een contract afsluit, en bij de betaling van elke factuur die u krijgt voor de werken. Er is een inhouding van 15% op het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de FOD Financiën, en van 35% van het factuurbedrag (exclusief BTW) bij inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid.

De mobiele onlinedienst ‘Check inhoudingsplicht' (www.checkinhoudingsplicht.be) laat iedereen toe de inhoudingsplicht voor een onderneming uit de betreffende sectoren controleren.

 

Procedure - taal bericht van wijziging

Naar aanleiding van de poging van advocaat Sven Mary begin februari 2018 om zijn klant Salah Abdeslam vrij te krijgen op basis van een taalfout: ook in fiscale zaken is taalwetgeving van belang.

De Rechtbank van eerste aanleg te Brugge heeft een vonnis geveld op 24/05/2017 over een door de fiscus verstuurd bericht van wijziging van aangifte. Dit bericht van wijziging werd aangevuld met stukken en passages in de Engelse taal zonder toevoeging van een vertaling naar de Nederlandse taal en dat is strijdig met de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken. Het ging hier om mensen die in het Nederlandstalig taalgebied wonen. Overeenkomstig artikel 13 van de gecoördineerde wetten betreffende het gebruik der talen in bestuurszaken moeten die door de belastingadministratie in het Nederlands te worden aangeschreven.

Deze wetgeving raakt de openbare orde en is van toepassing in fiscale zaken. Hierdoor moet de rechtbank vaststellen dat het bericht van wijziging van aangifte “met nietigheid behept” is. En deze nietigheid van het bericht van wijziging impliceert volgens de rechtbank de nietigheid van de daaropvolgende aanslag voor het aanslagjaar 2009.

 

Huwelijkskosten

Een uitspraak voor het Hof van Beroep te Gent over huwelijkskosten die al dan niet in aanmerking komen om in aftrek te brengen als beroepskost dwingt ons om dit aan te halen. Vroeger werd al eens gebruik gemaakt van een ‘genodigdenlijst’ met zakenrelaties om de kosten van een familiefeest gedeeltelijk als beroepskost te verantwoorden.

In dit geval had een bedrijfsleider op de receptie van zijn trouwfeest uitsluitend zakenpartners uitgenodigd. Deze bedrijfsleider wilde 69% van de kosten van de receptie als beroepskost inbrengen in de personenbelasting. De fiscus was het hier echter niet mee eens en argumenteerde dat deze kosten niet werden gemaakt om het beroepsinkomen als bedrijfsleider te behouden en dat deze niet inherent zijn aan de uitoefening van de beroepsactiviteit en wel omdat een huwelijk als een zuiver private aangelegenheid te beschouwen is. Helemaal veilig lijkt de techniek van de ‘genodigdenlijst’ dus niet te zijn.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Vergeet de inhoudingsplicht niet te checken, Procedure - taal bericht van wijziging, Huwelijkskosten