Nieuwsbrief 2018-05

/sites/default/files/nieuwsbrief%202018.05.pdf

Aangifte personenbelasting - aanslagjaar 2018 / inkomstenjaar 2017

De aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6/04/2018. In een Persconferentie op 2/05/2018 werd bekend gemaakt dat Tax-On-Web beschikbaar is.

De belangrijkste wijziging: doordat de aangifte ‘geregionaliseerd’ werd zijn er drie verschillende (Vlaams, Waals, Brussels Gewest). Het effect daarvan is vooral te merken in de rubrieken voor de belastingvoordelen uit leningen voor de eigen woning: daar veranderen de aangiftes sterk van elkaar.

We hebben een (uitgebreide) checklist voorbereid voor klanten die dit wel handig vinden om te weten welke documenten bezorgd moeten worden.

 

Verlaging van de bijdragedrempel voor de starters

Een kleine aanvulling op onze Nieuwsbrief 2018-02 (“Nieuwe drempels vermindering sociale bijdragen zelfstandigen”).

Tot 31 maart 2018 moest een zelfstandige die zijn activiteit in hoofdberoep start een minimale kwartaalbijdrage betalen van een 700 EUR zelfs als er verlies zou gemaakt worden.

Vanaf 1 april 2018 zal een zelfstandige die zijn activiteit in hoofdberoep aanvat (enkel starters dus), kunnen genieten van een vermindering van de voorlopige bijdrage op voorwaarde dat hij kan aantonen dat zijn inkomsten ver onder 6.997,50 EUR zullen liggen. Hij zal dan een verminderde bijdrage tot een 360 EUR mogen betalen. Op het moment van de regularisatie zal de definitieve bijdrage berekend worden op basis van zijn werkelijke inkomsten met een minimumbedrag van dezelfde 360 EUR.

Wat betreft de sociale zekerheidsrechten, blijft de volledige dekking gehandhaafd.

 

Personenbelasting – overdreven beroepskosten

Niet alledaagse activiteiten blijken niet altijd even winstgevend te zijn. Zo bleek uit de aangifte personenbelastingen van een zelfstandige met als werkzaamheid de verkoop en installatie van atoomschuilkelders. Hij beschikt op zijn privéadres over een modelschuilkelder.

Op 31 januari 2011 heeft de administratie een bericht van wijziging verzonden. In dit bericht wordt aangekondigd dat het aangegeven verlies van de zelfstandige activiteit tot nul wordt herleid wegens een jarenlange wanverhouding tussen de kosten en omdat de opbrengsten niet redelijkerwijs door beroepsbehoeften verantwoord kan zijn.

De toepassing van het artikel waarop de administratie zich baseert, vereist echter een afweging van de specifieke kenmerken van de concrete feiten. Als norm voor de in rekening gebrachte kosten gelden de aard en kenmerken van het uitgeoefende beroep, de omstandigheden en voorwaarden waarin het wordt uitgeoefend en de gerealiseerde inkomsten. De specifieke activiteit van het bouwen van schuilkelders kan niet als een alledaagse activiteit worden aangemerkt waarbij er een regelmatige vraag is en de activiteit is niet onbestaande want er zijn wel degelijk inkomsten behaald. Het is niet uitgesloten dat er zich bij een dergelijke activiteit min of meer lange periodes van weinig of geen activiteit voordoen terwijl bepaalde kosten toch te maken zijn, zoals voor onderhoud van de demonstratieschuilkelder of nog kosten van contact met potentieel cliënteel of kantoormaterieel.

Indien de administratie zich op het standpunt stelt dat de beroepskosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen, aanvaardt ze alvast het bestaan van de beroepsactiviteit. Het komt dan in eerste instantie de administratie toe om haar stelling, in het bijzonder de vereiste onredelijkheid aan te tonen. Het hof stelt vast dat er geen detail en geen overzicht of verantwoordingsstukken van de kosten voorliggen. De aangifte werd elektronisch ingediend zonder dat enige bijlage werd gevoegd maar de administratie heeft nooit enig stuk opgevraagd met betrekking tot deze kosten. De administratie heeft zonder enig nazicht of concrete appreciatie het verlies verworpen.  In het algemeen stellen dat de kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen louter op basis van een jarenlange wanverhouding tussen de inkomsten en de kosten, zonder enig nazicht van die kosten, is ongefundeerd en willekeurig.

 
 
 
DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Aangifte personenbelasting – aanslagjaar 2018 / inkomstenjaar 2017, Verlaging van de bijdragedrempel voor de starters, Personenbelasting – overdreven beroepskosten