Nieuwsbrief 2018-06

/sites/default/files/nieuwsbrief%202018.06.pdf

VAA woning: fiscus volgt rechtspraak

Wanneer u kosteloos een woning ter beschikking krijgt van uw werkgever (ook als zaakvoerder) dan ontvangt u een voordeel van alle aard waarvan de waarde forfaitair geraamd wordt. Die waarde wordt vastgesteld op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning of het gedeelte ervan dat ter beschikking wordt gesteld. Wanneer echter de woning ter beschikking wordt gesteld door een rechtspersoon, wat meestal het geval is, dan wordt het voordeel forfaitair geraamd op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen vermenigvuldigd met 3,8 (of 1,25 als het kadastraal inkomen kleiner of gelijk zou zijn dan 745,00 EUR).

Zowel het hof van beroep van Gent als het hof van beroep van Antwerpen hebben recent geoordeeld dat het onderscheid in deze forfaitaire waarderingen ongrondwettelijk is. En naar aanleiding daarvan heeft de belastingadministratie in een circulaire van 15 mei 2018 laten weten dat ze deze rechtspraak zal volgen.    

De administratie bevestigt bij de behandeling van bezwaarschriften en gerechtelijke procedures rond deze problematiek akkoord te gaan met de forfaitaire waardering van het voordeel overeenkomstig het voormeld algemeen principe: 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen van de bedrijfswoning zonder vermenigvuldiging met de coëfficiënt 3,8 of 1,25.   

Indien de bezwaartermijn is verstreken, meent de administratie dat een verzoek tot ambtshalve ontheffing van de betrokken aanslagen moet worden afgewezen. Dat lijkt voor velen niet correct dus daaromtrent zijn zeker discussies te verwachten.

 

Waar gaat de fiscus extra op letten bij controles in 2018?

Jaarlijks maakt de FOD Financiën bekend welke zaken extra aandacht krijgen bij belastingcontroles. Op die manier wil ze iedereen aansporen de fiscale verplichtingen correct na te leven. 

Ondernemingen lopen een hoger risico op een controle in volgende situaties: 

  1. verschuldigde bedrijfsvoorheffing niet werd ingehouden op betaalde bezoldigingen aan buitenlandse werknemers die in België gedetacheerd zijn voor een periode langer dan 183 dagen per jaar
  2. de omzet lijkt abnormaal in verhouding tot de omzet van ondernemingen in een gelijkaardige situatie
  3. de grens van 80% voor de fiscale aftrek van de bedragen gestort voor een aanvullend pensioen werd niet gerespecteer
  4. er is een vrijgestelde reserve voor risico’s en kosten aangelegd
  5. het aangegeven bedrag van de compenseerbare vorige verliezen is niet correct
  6. er is geen belastingaangifte ingediend ondanks de verstuurde herinnering

Particulieren lopen een hoger risico op een controle in volgende situaties:

  1. er zijn werkelijke beroepskosten afgetrokken u als bedrijfsleider
  2. aftrek van een onderhoudsgeld naar het buitenland
  3. inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed in België dat door uw huurder voor professionele doeleinden gebruikt wordt, is niet correct heeft aangegeven
  4. er is geen belastingaangifte ingediend ondanks de verstuurde herinnering

Tijdens deze controles zal de controleur zich meestal niet beperken tot een onderzoek van enkel de voornoemde elementen maar zullen haast altijd alle elementen voor meerdere jaren bekeken worden. En naast deze specifieke aandachtspunten voert de FOD Financiën natuurlijk nog steeds andere controles uit.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
VAA woning: fiscus volgt rechtspraak, Waar gaat de fiscus extra op letten bij controles in 2018?