Nieuwsbrief 2018-09

/sites/default/files/nieuwsbrief%202018.09_0.pdf

Beroepskosten - bewijslast - werkelijke prestaties

Door het samenlopen van verschillende deadlines (aangiftes vennootschapsbelasting: 27/09/2018 – BTW-aangiftes: 20/10/2018 - aangiftes personenbelasting: 25/10/2018) worden het razend drukke dagen bij Profit & Tax.

Tijdens gesprekken met klanten valt regelmatig de vraag: “Wat kunnen we inbrengen als beroepskosten”. Eigenlijk is ons antwoord daarop vrij eenvoudig: alles wat zelfs maar gedeeltelijk voor een beroepsactiviteit wordt gebruikt. En daarop zijn dan telkens twee beperkingen van toepassing: een privé-beperking (bvb: internet: 50% privé – wagen: 33% privé – restaurantkost: 0% privé) en een fiscale beperking (bvb: internet: 0% verworpen – auto: 25% verworpen – restaurantkost: 31% verworpen).

Bij belastingcontroles gaan heel wat discussies erover in welke mate een kost als privé te beschouwen is. En zoals uit een Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 19/01/2018 weer eens blijkt, ligt de bewijslast daarvoor bij de belastingplichtige en niet bij de controleur. De betwisting in dit Vonnis heeft betrekking op de kosten voor gehuurde machines en materiaal. De gehuurde zaken worden volgens de fiscus zowel aan de gecontroleerde vennootschap als aan haar zustervennootschap verhuurd. Ook hier wordt weer verwezen naar artikel 49 WIB 92: om aftrekbaar te zijn als beroepskosten komen enkel vergoedingen voor werkelijke prestaties in aanmerking. Wij proberen hiertegen vaak in het verweer te gaan door op te werpen dat dergelijke vragen als een opportuniteitbeoordeling te beschouwen zijn. Maar dat heeft  bij deze rechtbank blijkbaar ook niet geholpen: de rechter is van oordeel dat men er niet in geslaagd is om de echtheid van de prestaties aan te tonen en de kosten worden verworpen. Er wordt zelfs een belastingverhoging van 50% opgelegd.

Over de feiten achter dit Vonnis willen we ons niet uitspreken. Maar het stoot ons wel voor de borst dat er soms misbruik gemaakt wordt van artikel 49 WIB 92 om een onmogelijke bewijsplicht op te leggen. Op die manier wordt de administratieve last voor al wie zijn beroepskosten wil bewijzen sterk overdreven. Of misschien is het net de bedoeling om dat op die manier af te schrikken?

Giften in vrije val

Zijn we minder vrijgevig geworden? Uit de cijfers van de FOD Financiën blijkt immers dat de giften daalden van 209 miljoen euro in 2013 naar 118 miljoen euro drie jaar later.

Aangezien met giften belangrijke initiatieven op het gebied van onderzoek, onderwijs, cultuur, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en milieubescherming worden gefinancierd, is er een wetsvoorstel ingediend voor een verhoging van de bovengrens van de inkomsten van de schenker: van 10% naar 20% voor het totale netto-inkomen waarvoor een belastingvermindering (45%) kan worden toegekend.

Nu we volop bezig zijn met het indienen van de aangiftes valt het ons toch op dat de huidige grens van 10% zelden wordt gehaald dus zijn we er niet van overtuigd dat deze wetswijziging effectief meer Belgen zal aanmoedigen tot meer vrijgevigheid naar erkende instellingen toe.

Transitpremie - Een premie om de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap te stimuleren

Deze tip kregen we van een klant: de Vlaamse overheid wil met een ‘transitiepremie voor zelfstandigen’ de brug slaan tussen werkloosheid en ondernemerschap. Deze premie wordt toegekend bij de opstart van een eigen zaak wanneer de werkloosheidsuitkering wegvalt en ze is van toepassing gedurende maximaal 24 maanden.

Iedereen die vanaf 15 maart 2018 start als zelfstandige in hoofdberoep komt mogelijk in aanmerking voor de premie voor zover op dat ogenblik is voldaan aan alle voorwaarden.

Meer info en het formulier voor aanvraag van de premie vindt u op de volgende website: https://www.werk.be/online-diensten/transitiepremie. De regeling is niet overlappend met de regeling ‘Springplank naar zelfstandige’ omdat die van toepassing is voor wie nog steeds stempelgerechtigd is. De voorwaarden voor beide regelingen zijn dan ook anders.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Beroepskosten - bewijslast - werkelijke prestaties, Giften in vrije val, Transitiepremie - Een premie om de transitie van werkloosheid naar ondernemerschap te stimuleren