Nieuwsbrief 2019-02

/sites/default/files/nieuwsbrief%202019.02.pdf

 

Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Omdat we er regelmatig vragen over krijgen: het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal waarschijnlijk in werking treden vanaf 1 mei 2019. Het wetsontwerp werd nog niet definitief goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Enkele amendementen (hoofdzakelijk met betrekking tot de coöperatieve vennootschap) werden voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

De fameuze afschaffing van het minimumkapitaal van een BVBA (vanaf dan: BV) zit er dus aan te komen.

Forfaitaire kosten winsten

Met een Wet van 26 maart 2018 is ook voor “winsten” de mogelijkheid ingevoerd om forfaitaire beroepskosten in te brengen. Daarmee wordt een belangrijke ongelijkheid voor deze categorie van beroepsinkomsten opgelost. Al is dit nooit als een echte discriminatie beschouwd geweest. De maatregel is in werking getreden voor aanslagjaar 2019 en kan dus al toegepast worden vanaf 1/01/2018. In een Circulaire 2019/C/15 wordt deze wijziging uitgebreid besproken.

Het forfait is hetzelfde als dat van toepassing op bezoldigingen van werknemers: 30% met een maximum van 2.950 euro (basisbedrag). De 30% is te berekenen op de omzet na aftrek van de aankoopprijs van handelsgoederen en grondstoffen en betaalde sociale bijdragen. Vooral gezien het maximum verwachten we dat deze forfaitaire beroepskosten enkel voordelig zullen zijn voor zelfstandig met een beperkte activiteit in bijberoep. Het heeft wel als voordeel dat er geen enkele discussie over kan zijn bij fiscale controle.

UBO-register: uitstel tot 30/09/2019

We verwijzen even terug naar onze nieuwsbrief 2018-11 over het UBO-register. De deadline daarvoor is uitgesteld van 31/03/2019 tot 30/09/2019.

Omdat we vermoeden dat dit onvoldoende wordt opgevolgd: er is een speciaal elektronisch mandaat voor opgestart dus u kan dit aan uw boekhouder overlaten. De nodige informatie met een handleiding en een FAQ-lijst zijn terug te vinden op https://financien.belgium.be/nl/ubo-register. Het systeem had te kampen met wat beginnersfouten maar de meeste daarvan zijn ondertussen opgelost.

Yuki – aanpassing prijsmodel

Ook met vertraging ingevoerd: het nieuwe prijsmodel van Yuki zal pas starten vanaf 4/03/2019.

Aangezien enkel u zelf het ondernemersportaal kan activeren om uw vertrouwde functionaliteiten te kunnen blijven gebruiken, hebben we een instructiefilmpje ter beschikking. Contacteer ons dus gerust bij eventuele moeilijkheden.

Ter herhaling:

  • 25,00 EUR voor de eerste administratie
  • 10,00 EUR voor elke extra administratie binnen hetzelfde domein
  • 7,50 EUR per extra user (eerste user is gratis)
  • 2,50 EUR per employee user (geen rol/kijkgebruiker/office)

 

extra modules uit de Yuki store:

prijs (per domein /per maand)

Yuki Betaalservice

5,00 EUR

Yuki Facturatie2

10,00 EUR

Yuki Workflow

10,00 EUR

Yuki Urenregistratie

10,00 EUR

Yuki Dossiers

10,00 EUR

Yuki Incasso (domiciliëring)

15,00 EUR

 

 

 
DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, Forfaitaire kosten winsten, UBO-register: uitstel tot 30/09/2019, Yuki – aanpassing prijsmodel