Nieuwsbrief 2019-04

/sites/default/files/nieuwsbrief%202019.04.pd

 

Het wetboek van vennootschappen en verenigingen is gepubliceerd

Eindelijk verschenen in het Staatsblad: de wet dd.23.03.2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Het wetboek bevat 18 boeken en de wet treedt in werking op 1 mei 2019.

We hebben het hier al regelmatig over gehad met geïnteresseerde klanten die hierop zaten te wachten om een vennootschap op te richten. De bepalingen zijn veel te uitgebreid om ze in onze nieuwsbrief toe te lichten maar mocht u hierover meer informatie willen dan contacteert u ons gerust.  De wet zelf vindt u hier. Voor geïnteresseerde klanten willen we hieromtrent eventueel een infosessie organiseren.

De aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019 is gepubliceerd

De aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019 is intussen gepubliceerd op de website van de FOD Financiën.

Ook dit jaar is er voor elk gewest een afzonderlijke versie van deel 1 voorzien. Het totaal aantal codes bedraagt nu 814 in Brussel, 829 in Vlaanderen en 833 in Wallonië.

De aangifte zelf kunt u downloaden via de volgende link: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/aangifte-de-personenbelasting-aanslagjaar-2019.

Aanslag van 5,1% op bezoldigingstekort heeft nooit bestaan!

Volgens de nieuwe vennootschapsbelasting vanaf aanslagjaar 2019 was er een afzonderlijke heffing van 5,1% verschuldigd op het tekort aan bedrijfsleidersbezoldiging in vergelijking met het minimaal toe te kennen bedrag van 45.000 EUR (of de belastbare winst indien lager). Bovendien verliest de vennootschap dan het recht op het verlaagd tarief van 20,4% vennootschapsbelasting op de eerste 100.000 EUR winst.

Na tal van parlementaire vragen en eerdere reparatiewetgeving werd op 31 januari 2018 al een wetsvoorstel ingediend tot afschaffing van deze 5,1% aanslag. Op 4 april 2019 keurde de Kamer in plenaire vergadering het wetsvoorstel, nadat rekening was gehouden met enkele amendementen, definitief goed.

Opvallend is de retroactieve intrekking. De heffing van 5,1% is dus definitief verdwenen voor alle vennootschappen, alsof de aanslag nooit had bestaan! Hierdoor sneuvelt één van de meest spraakmakende maatregelen, die trouwens het onderwerp vormen van de bachelorproef van onze stagiaire,  uit de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Let wel op. De minimale bedrijfsleidersbezoldiging van 45.000 EUR blijft wel bestaan als voorwaarde voor het verlaagd tarief inzake vennootschapsbelasting.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is gepubliceerd, De aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019 is gepubliceerd, Aanslag van 5,1% op bezoldigingstekort heeft nooit bestaan!