Nieuwsbrief 2019-06

/sites/default/files/nieuwsbrief%202019.06.pdf

Aandachtspunten belastingcontroles 2019

Het wordt een jaarlijkse gewoonte: de belastingadministratie heeft enkele aandachtspunten aangekondigd waarop de aangiftes die in 2019 worden ingediend extra nagekeken zullen worden.

Voor particulieren is er dit jaar bijzondere aandacht voor:
• aftrek van een onderhoudsgeld (met name naar het buitenland)
• bedrijfsleider of loontrekkende die werkelijke beroepskosten heeft afgetrokken
• inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed waarvan u eigenaar bent in België en dat door uw huurder voor professionele doeleinden wordt gebruikt
• roerende inkomsten die verband houden met een bankrekening in het buitenland
• belastingaangifte niet ingediend ondanks herinnering

Ondernemingen lopen meer risico op een controle wanneer:
• de voorwaarden voor het aanleggen van een liquidatiereserve niet zijn nageleefd
• niet alle inkomsten, met speciale aandacht voor die uit het buitenland, niet werden aangegeven
• er kosten van uitzonderlijke omvang of van uitzonderlijke impact zijn geboekt
• er een gebrek aan samenhang in de omzetcijfers is
• de vennootschap is opgericht als holding en achtereenvolgens een kapitaalsverhoging en een niet-belaste kapitaalsvermindering heeft doorgevoerd.

Naast deze specifieke aandachtspunten voert de fiscus uiteraard nog andere controles uit.

Verplichte verzekering voor intellectuele beroepen in de bouwsector

De commissie voor het Bedrijfsleven gaf zijn goedkeuring aan een Wetsvoorstel over een verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid voor alle intellectuele beroepen in de bouwsector en dit voorstel werd goedgekeurd op 26 april 2019. De nieuwe wet vormt in zekere zin een aanvulling op de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector maar beperkt zich niet tot onroerende werken waarvoor de tussenkomst van de architect verplicht is.

Hierdoor moet iedereen met een intellectueel beroep in de bouwsector (architecten, ingenieus, landmeters-experten, studiebureaus, certificatoren, auditors, projectmanagers, quantity surveyors, hoofdaannemers, enzovoort) op elk contractueel document de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming vermelden, naast het nummer van het contract dat hij afsloot om zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

De verplichte verzekering moet de burgerlijke aansprakelijkheid dekken (met uitzondering van de tienjarige aansprakelijkheid) die partijen kunnen oplopen wegens intellectuele prestaties die zij beroepshalve stellen of de intellectuele prestaties van hun aangestelden (personeel, stagiairs, leerlingen, bestuurders, zaakvoerders, leden van het directiecomité en andere medewerkers).

De minimale dekking mag, per schadegeval, niet lager liggen dan:
• 500 000 euro voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels
• 500 000 euro voor het totaal van de materiële en immateriële schade
• 10 000 euro voor de voorwerpen die aan de verzekerde zijn toevertrouwd door de bouwheer

De onderaannemers vallen niet onder het toepassingsgebied van deze wet, die op 1 juli 2019 van kracht wordt. Daaruit vloeit een verschil in behandeling voort waartegen mogelijk voor het Grondwettelijk Hof in beroep wordt gegaan.

Wie geen verzekering op de reguliere markt kan afsluiten, moet zich wenden tot het tariferingsbureau dat is ingesteld bij de wet-Peeters.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Aandachtspunten belastingcontroles 2019, Verplichte verzekering voor intellectuele beroepen in de bouwsector