Nieuwsbrief 2019-08

/sites/default/files/nieuwsbrief%202019.08.pdf

Verkoop uitrusting bij oprichting vennootschap

De vennootschapsbelasting is hervormd met een lager tarief voor bepaalde kmo’s en in het nieuwe vennootschapsrecht is het minimumkapitaal voor een BV (de vroegere BVBA) afgeschaft. Er worden dan ook heel wat nieuwe vennootschappen opgestart.

Wanneer u deze stap zet en u tot nu toe een zelfstandige activiteit had als eenmanszaak dan zal u zich zeker de vraag stellen wat er moet gebeuren met het al eerder aangekochte materieel, meubilair, inrichting. Vanzelfsprekend verkoopt u dit liefst aan de nieuwe vennootschap. Maar hoeveel belastingen gaat u daarop betalen? En aan welke prijs kan die verkoop dan wel gebeuren?

Voor de vennootschap is de aankoop een investering die ze mag afschrijven. In de personenbelasting zal u enkel belast worden op de meerwaarde en dat aan een tarief van 16,5%. Dat valt best mee waardoor soms de neiging ontstaat om te overdrijven in de verkoopprijs.

De verkoop moet zeker gebeuren aan een ‘normale prijs’ maar er zijn geen wettelijke regels om activa te waarderen. Vergeet echter niet dat een revisor verplicht is als u activa overdraagt bij de oprichting van uw vennootschap of binnen de twee jaar daarna. Het voordeel hiervan is dat het verslag van een bedrijfsrevisor een bepaalde zekerheid geeft omtrent de waarde zolang er geen voorbehoud omtrent onterechte benadeling van de vennootschap wordt genoteerd.

Het risico van een verkoop voor een te hoge waarde is een belasting aan het gewone tarief (meestal 50%) in plaats van aan 16,5%. Dat wordt aangetoond door een uitspraak van de Rechtbank van Gent op 16/10/2018. Het ging daarbij om een oogarts die was overgestapt naar een BVBA. Daarbij werd het ‘materieel’, dat reeds voor 2/3 was afgeschreven en maar een boekwaarde van 81.000 EUR meer had, verkocht voor 215.000 EUR. Volgens de fiscus was de verkoopprijs veel te hoog en moet de stopzettingsmeerwaarde als een gewone bezoldiging belast worden. En het hof oordeelt inderdaad dat de waardebepaling van het materieel niet op een objectieve en correcte wijze gebeurde, maar louter met de bedoeling om gelden op een fiscaal budgetvriendelijke wijze over te hevelen naar het persoonlijk vermogen van de oogarts.

Mocht u plannen in die richting hebben dan kan u hierin best ook de verkoop van goodwill betrekken. Dat zullen we in een latere nieuwsbrief toelichten.

Aangroei rekening-courant - tegenbewijs

Een privé-tegoed in “rekening-courant” op de vennootschap is altijd een leuke zaak. Maar met een opmerkelijke aangroei van die rekening-courant valt toch wat op te letten. In een Arrest van het Hof van Cassatie op 22/03/2019 werd uitspraak gedaan over een belasting volgens “tekenen en indiciën”. Die belasting werd toegepast omdat de toename van een rekening-courant niet kon verantwoord worden. Daarbij werd nochtans ook gekeken naar de bestaande privé spaartegoeden van de zaakvoerder en die bleven nagenoeg ongewijzigd.

In alle euforie mag dus niet vergeten worden om naar een verantwoording voor een eventuele forse toename van een rekening-courant te zoeken. Achteraf dit tegenbewijs moeten leveren, is altijd een moeilijke en vervelende kwestie.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Verkoop uitrusting bij oprichting vennootschap, Aangroei rekening-courant - tegenbewijs