Nieuwsbrief 2019-09

/sites/default/files/nieuwsbrief%202019.09.pdf

Online giften ondertussen fiscaal aftrekbaar

In de media viel even geleden te lezen dat er geen belastingvermindering is voor wie een schenking deed aan een erkende organisatie via een online platform De FOD Financiën heeft hier snel op gereageerd en dit is ondertussen aangepast via een nieuwe circulaire.

De klassieke voorwaarden voor een aftrekbare gift zijn:

  • betaling aan een erkende instelling of aan een instelling opgenomen in de wet
  • minimaal bedrag van 40,00 EUR
  • maximum 10% van uw netto inkomsten
  • maximum bedrag van 392.200,00 EUR (uiteraard heel zelden van toepassing)
  • fiscaal attest

 

Omdat de gift volgens de fiscus rechtstreeks naar de rekening van de desbetreffende instelling overgeschreven moest worden, konden zij geen attest afleveren wanneer de schenking via een online platform verliep.

In Circulaire 2019/C/83, 04.09.2019 wordt nu expliciet vermeld dat ook giften via een online betaalplatform voortaan recht geven op de belastingvermindering. Het brutobedrag van de gift, de door het platform ingehouden kosten en het nettobedrag moeten wel terug te vinden zijn in de boekhouding van de vereniging.

De belastingvermindering in de personenbelasting bedraagt 45% van het betaalde bedrag.

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - "opt-in"

Vanaf 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van toepassing in België en stilaan komen daar de discussies rond los. Zo hebben we al besprekingen gehad rond het model voor een financieel plan en de omvorming van vennootschapsvorm.

Bestaande vennootschappen hebben nu al de mogelijkheid om vrijwillig de nieuwe regels toe te passen (zogenaamde "opt-in"). Daarvoor is wel een statutenwijziging nodig. Tegen 1 januari 2024 moeten bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen de statuten aangepast hebben. Tenzij de vennootschap eerder een statutenwijziging doorvoert. Vanaf de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020 zal de vennootschap aan alle nieuwe regels moeten voldoen.

Als er op 1 januari 2024 nog niet omgevormd is naar de nieuwe vennootschapsvorm, zal de vennootschap op die datum van rechtswege omgezet worden in de dichtst erbij aansluitende rechtsvorm. Al onze klanten werken onder een vennootschapsvorm die niet zal verdwijnen. Om kosten te vermijden, raden we dan ook niet onmiddellijk aan om voor de “opt-in” te kiezen. Tenzij u plannen zou hebben om via een kapitaalvermindering geld uit de vennootschap te halen want enkel de Naamloze Vennootschap (NV) heeft nog een minimumkapitaal.

Vermeerderingen wegens gebrek aan aangifte

Bij niet-aangifte of laattijdige aangifte voor vennootschapsbelasting of de belasting der niet-inwoners wordt voor 2019 de belasting berekend op een verondersteld minimum van de belastbare winst van 34.000 EUR (art. 342, § 4, 1e lid WIB 1992).

Vanaf 5/09/2019 zal dat bedrag bij herhaaldelijke inbreuken als volgt worden verhoogd:
- 25% bij een tweede inbreuk
- 50% bij een derde inbreuk
- 100% bij een vierde inbreuk
- 200% bij een vijfde of bij alle volgende inbreuken

Bij de bepaling van het percentage van de toe te passen verhoging worden de voorgaande inbreuken echter niet in rekening gebracht wanneer die meer dan 4 jaar oud zijn.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Online giften ondertussen ook fiscaal aftrekbaar, Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – “opt-in”, Vermeerderingen wegens gebrek aan aangifte