Nieuwsbrief 2020-06

http://www.profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202020.06.pdf

Corona ondersteuningspremie

Nadat de economie werd overrompeld door het coronavirus, mogen eindelijk heel wat ondernemingen opnieuw opstarten. Meer informatie over welke ondernemingen mogen opstarten en onder welke voorwaarden vindt u bij Unizo en bij FOD Economie. Hoewel moeilijk controleerbaar en soms best duur, raden we iedereen aan om daar rekening mee te houden. De boetes zijn zwaar en als uiterste sanctie kan de onderneming gesloten worden. VLAIO biedt 10 tips aan rond een veilige heropstart voor enkele sectoren.

Omdat alle veiligheidsvoorwaarden voor sommige ondernemingen nog altijd een forse omzetdaling zullen betekenen, wordt de “Corona ondersteuningspremie” ingevoerd. Het gaat om 2.000 EUR voor een activiteit in hoofdberoep (1.000 EUR voor bijberoep) zowel voor wie initieel verplicht moest sluiten als voor wie mocht open blijven. Er moet enkel een omzetdaling van 60% kunnen aangetoond worden voor de periode van 11 mei 2020 tot 11 juni 2020 (voor horeca: 8 juni tot 8 juli)  ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aanvraag zal pas in de tweede helft van juli mogelijk zijn.

De initiële hinderpremie zou aflopen op 12/06/2020 maar er is beslist om deze te laten doorlopen voor ondernemingen die verplicht gesloten moeten blijven. Zij blijven 160 EUR krijgen per sluitingsdag tot de onderneming kan heropenen na een beslissing van de Veiligheidsraad. Mocht u nog niets ondernomen hebben dan moet u dat nu dringend doen: de deadline voor zowel de hinderpremie als de compensatiepremie is 30/06/2020.

We hopen hiermee de steunmaatregelen betreffende het coronavirus voor een laatste keer als onderwerp te moeten bespreken. Er zijn zeker sectoren die nog lang bijstand zullen nodig hebben maar de aanpak is een wildgroei geworden van maatregelen met voorwaarden die niet altijd duidelijk en eerlijk waren. Het is onmogelijk om een standaard aanpak voor te stellen en een volledige behandeling van alle maatregelen valt buiten het opzet van onze nieuwsbrieven. Per gewest zijn de steunmaatregelen zelfs verschillend en we hebben ons altijd beperkt tot de steunmaatregelen in het Vlaams Gewest. Daarom willen we iedereen nogmaals op het hart drukken dat we vragen ons te contacteren bij vragen of problemen omtrent aanvragen van steunmaatregelen. Het blijft uiteraard onze bedoeling u bij te staan als dat nodig is.

Boete voor weigering van medewerking bij een controle

Soms kan er beter meegewerkt worden bij een belastingcontrole aangezien de belastingadministratie zich kan beroepen op bepaalde rechten. In een Arrest van het Hof van beroep van Brussel van 12/05/2020 worden twee administratieve boetes van 2.500 EUR besproken die werden opgelegd wegens het niet meewerken aan een controle.

Het Wetboek BTW vermeldt niet expliciet wie toelating moet verlenen tot de beroepslokalen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat controlerende ambtenaren pas toegang krijgen na toelating van de belastingplichtige. Het is een plicht als goede huisvader om een vrije toegang te verlenen tot de ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend wanneer ambtenaren in het bezit van hun aanstellingsbewijs, zich aandienen voor een bezoek of controle. De eenvoudige weigering van een werkneemster om de voorraadruimte te betreden, heeft volgens het Hof van Beroep geleid tot deze terechte boete. Eventueel kunnen bepaalde regels inzake veiligheid en hygiëne (helm, oorbescherming, veiligheidsbril, handschoenen, beschermende kledij, mondmasker, ...) opgelegd worden.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Corona ondersteuningspremie, Boete voor weigering van medewerking bij een controle