Nieuwsbrief 2020-09

http://www.profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202020.09.pdf

UBO-register: jaarlijkse bevestiging

Ondertussen worden er brieven verstuurd naar de vennootschappen van wie het UBO-register nog niet in orde is gebracht. Dat moest voor het eerst eind 2019 gebeuren. Dat register werd opgericht in de strijd tegen witwassen en terrorisme en bevat de namen van de fysieke personen die achter Belgische vennootschappen, VZW’s, verenigingen, maatschappen en stichtingen zitten (de ‘uiteindelijk begunstigden’). Het wordt beheerd door de FOD Financiën.

Als bestuurder of zaakvoerder moet u de identiteit meedelen van de natuurlijke personen-aandeelhouders die minstens 25% van de aandelen of stemrechten aanhouden. Als dat niet mogelijk is dan moeten de bestuurders of zaakvoerders zelf in het register vermeld worden.

Alle wijzigingen die zich met betrekking tot een uiteindelijk begunstigde voordoen, moeten binnen de maand in het register ingeschreven worden. U moet ook elk jaar expliciet bevestigen dat er met betrekking tot de uiteindelijk begunstigden van uw vennootschap niets veranderd is en dat de gegevens in het UBO-register dus nog altijd correct zijn. De termijn van een jaar begint te lopen vanaf de initiële registratie of vanaf de laatste wijziging.

In 2020 gebeurt de bevestiging nog automatisch maar vanaf 30/04/2021 is het terug aan uzelf.

Corona - tax shelter

Een weinig gekende belastingvermindering, waarvan ons inziens te weinig gebruik van gemaakt wordt, is de tax shelter voor startende ondernemingen. Ter ondersteuning van vennootschappen die in moeilijkheden zijn gekomen door de coronacrisis werd deze tax shelter uitgebreid.

Particulieren die instappen in het kapitaal van een door de coronacrisis getroffen vennootschap, komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 20%. De belastingvermindering is maar voorlopig gedurende een periode van vijf jaar omdat de voorwaarden in die periode niet geschonden mogen worden.

Het fiscaal voordeel wordt voorbehouden voor investeringen in vennootschappen die door de coronacrisis getroffen werden. Het toepassingsgebied wordt daarom beperkt tot vennootschappen die hun omzet voor de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 met minstens 30% hebben zien dalen ten aanzien van diezelfde periode in 2019.

Vennootschappen die al in moeilijkheden zaten, kunnen zich niet op de maatregel beroepen. De regeling geldt enkel voor kleine vennootschappen. Patrimonium- en managementvennoot-schappen worden uitgesloten.

Het moet gaan om nieuwe aandelen op naam uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging doorgevoerd tussen 14/03/2020 en 31/12/2020. De volstorting van de aandelen moet gebeurd zijn tegen 31/12/2020. De belastingvermindering kan niet gecombineerd worden met de vermindering voor werkgeversaandelen of de tax shelter voor investeringen voor start-ups of scale-ups. Zelfs een combinatie met eventuele belastingverminderingen of belastingkredieten op gewestelijk niveau wordt uitgesloten.

De verwerving van nieuwe aandelen mag er niet voor zorgen dat de participatie boven 30% komt. Verder is het bedrag van de investering beperkt tot maximum 100.000 EUR per particulier. Het maximumbedrag dat een vennootschap kan ophalen onder deze regeling, bedraagt 250.000 EUR.

Deze nieuwe regeling staat, in tegenstelling tot  de gewone tax shelter voor startende ondernemingen, wel open voor bedrijfsleiders. Uiteraard moeten zij aan alle voorwaarden voldoen en de maximum participatie van 30% zal daarbij vaak een probleem zijn.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
UBO-register: jaarlijkse bevestiging, Corona – tax shelter