Nieuwsbrief 2020-11

http://www.profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202020.11.pdf

Indexering fiscale grensbedragen geschrapt

De regering heeft heel wat uitgaven, vooral in de gezondheidszorg, moeten doen om de coronacrisis te financieren. Om die te compenseren wordt een bevriezing van sommige fiscale uitgaven als een oplossing gezien. De impact op het totale bedrag aan vrijstellingen en belastingverminderingen per belastingplichtige zal gering blijven.

Het gaat om volgende zaken:

  1. Vrijgestelde rente op spaarboekjes. De rente op spaarboekjes is tot en met 2023 vrijgesteld van roerende voorheffing tot 980 EUR.
  2. Vrijgestelde dividenden. Via de aangifte personenbelasting kan de ingehouden roerende voorheffing op dividenden tot een bedrag van 800 EUR teruggevraagd worden.
  3. Belastingvermindering langetermijnsparen. Hier wordt het fiscaal aftrekbare maximumbedrag bepaald door het inkomen (6% van het netto belastbaar beroepsinkomen + 176,40 EUR) met vanaf nu een maximum van 2.350 EUR.
  4. Belastingvermindering federale woonbonus. Die zal voor dit en de volgende drie jaar steeds maximaal 3.210 EUR bedragen.
  5. Belastingvermindering elektrische twee-, drie- of vierwieler. Bij de aankoop van een twee- of driewieler krijgt u een belastingvermindering van 15% met een maximum van 3.140 EUR en voor een vierwieler 5.150 EUR.
  6. Belastingvermindering huisbediende. De belastingvermindering voor de bezoldiging van een huisbediende bedraagt tot en met 2023 steeds 7.840 EUR.
  7. Belastingvermindering adoptie. Voor de uitgaven in het kader van een adoptieprocedure bedraagt de maximale belastingvermindering 6.280 EUR.
  8. Belastingvermindering pensioensparen 2020. De geïndexeerde maximumbedragen van 2020 blijven van toepassing: maximaal 990 EUR tegen 30% belastingvermindering en maximaal 1.270 EUR tegen 25% belastingvermindering. De bevriezing van de indexatie voor pensioensparen begint pas in 2021 dus de maximumbedragen van 2020 zullen ook van toepassing zijn tot en met 2023.

Aan de indexering van alle andere zaken, zoals het kadastraal inkomen, wordt niets gewijzigd dus die blijven gewoon doorlopen.

Tijdelijke werkloosheid - Wettelijke vakantiedagen

Heel wat werkgevers hebben door de corona maatregelen al beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid. Als dat het geval is dan mag u niet vergeten dat volgens de vakantiewetgeving en de werkloosheidsreglementering alle wettelijke vakantiedagen tijdens het jaar worden opgenomen. Werknemers moeten dus alle vakantiedagen voor 31 december opgenomen hebben.

Is dat niet het geval, dan kan de RVA de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor de openstaande vakantiedagen terugvorderen bij de betrokken werknemers. En de werkgever zal dan toch de vakantiedagen voor bedienden nog moeten uitbetalen. De RVA zou hieromtrent al brieven verstuurd hebben naar de werkgevers.

Vennootschapsbelasting - Aanslag van ambtswege - Tegenbewijs

Een Arrest van het Hof van beroep van Antwerpen van 18/06/2019 gaat over een aangifte vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2014 die niet werd ingediend. Daarom heeft de belastingadministratie het resultaat berekend op basis van de ingediende B.T.W.-aangiftes: 182.053,38 EUR. Volgens een laattijdig ingediende aangifte was dat maar 96.507,91 EUR. Naar aanleiding van een bezwaar worden nog documenten bezorgd aan de belastingadministratie maar die beschouwt de laattijdige aangifte als onjuist. Het enkele feit dat de laattijdig ingediende aangifte werd onderzocht, betekent niet dat de bewijskracht van de boekhouding is aanvaard en als tegenbewijs geldt (artikel 352, eerste lid W.I.B. 1992. De belastingadministratie gaat niet akkoord met twee waardeverminderingen (92.038,74 EUR en 25.000,00 EUR) die niet voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling, een boeking op de rekening-courant van de zaakvoerder (85.242,50 EUR) en facturen voor administratiekosten van A. Logistics BVBA (19.300,00 EUR. De laattijdige aangifte is dan ook onjuist op het vlak van de aangegeven beroepskosten.

Het hof stelt dan ook met de administratie vast dat eiseres in hoger beroep geen tegenbewijs heeft geleverd en geen willekeur heeft aangetoond. En wij willen met dit Arrest op het belang van tijdig ingediende aangiftes wijzen: los van boetes kan een omkering van de bewijslast een heel vervelende sanctie worden.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Indexering fiscale grensbedragen geschrapt, Tijdelijke werkloosheid – Wettelijke vakantiedagen, Vennootschapsbelasting - Aanslag van ambtswege - Tegenbewijs