Nieuwsbrief 2021-02

http://www.profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202021.02.pdf

Verlening steunmaatregelen

De federale regering heeft de bestaande steunmaatregelen verlengd en enkele nieuwe toegevoegd. Daarvoor is een budget van 2 miljard euro uitgetrokken.

Het gaat om volgende zaken:

 1. Individueel uitstel van betaling van belastingen.
 2. Fiscale vrijstelling van subsidies toegekend door steden, gemeenten en deelstaten.
 3. BTW-verlaging (6%) op handgels en mondmaskers.
 4. Verlenging notariële volmachten.
 5. Opschorting controles op de verblijfsvoorwaarde IGO.
 6. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor alle sectoren.
 7. Verlenging moratoria op kredieten.
 8. Verlenging dubbel crisis-overbruggingsrecht.
 9. Nieuw overbruggingsrecht actief vanaf 01/01/2021.
 10. Extra uitstel van betaling voor de vennootschapsbijdrage.
 11. Aanvullende uitkering arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering overbruggingsrecht te komen.
 12. Tijdelijke verbetering van het klassiek overbruggingsrecht door het o.a. beter toegankelijk te maken voor starters en behoud van de pensioenopbouw.
 13. Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.
 14. Uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens quarantaine kind.
 15. Soepele toegang tot de kunstenaarswerkloosheid.
 16. Premie van 50 EUR per maand voor leefloners, IGO- en IVT-gerechtigden.
 17. Bevriezing degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen.
 18. Uitzonderlijke verlenging van de federale steun voor de opvang van daklozen.
 19. Verhoogd terugbetalingspercentage aan de OCMW’s voor het leefloon.
 20. Verhoogd quotum vrijwillige overuren tot 220 uren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten te gebruiken in het 1ste en het 2de kwartaal van 2021.
 21. Makkelijkere detachering van werknemers naar de zorgsector of het onderwijs.
 22. Behoud van 75% uitkering voor tijdelijk werklozen die werken in land- en tuinbouw, zorgsector en onderwijs.
 23. Toelating voor tijdelijk werklozen van opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens 7 dagen bij een andere werkgever in de zorg en in het onderwijs.
 24. Verhoging plafonds voor cumul leefloon met inkomsten uit seizoensarbeid en voor inkomsten uit arbeid van studenten met een studiebeurs.
 25. Verlenging COVID-19-schadeloosstellingsfonds voor vrijwilligers en toelating voor commerciële ziekenhuizen om vrijwilligers in te zetten.
 26. Pensioenen: maatregelen inzake cumul pensioen en tijdelijke werkloosheid en behoud van opbouw tweede pijler bij tijdelijke werkloosheid.
 27. Vermindering van de patronale bijdrage voor werknemers in de evenementensector.
 28. Vrijstelling van FAVV-heffingen in de horeca.
 29. Compensatie van één derde aan auteursrechten en naburige rechten dat kunstenaars zijn kwijtgespeeld door de sluiting van de evenementen- en cultuursector.
 30. Studentenarbeid in zorg of onderwijs telt niet mee voor het jaarlijkse maximumaantal uren.

Vlaams Beschermingsmechanisme 4

Op regionaal vlak is het Vlaams Beschermingsmechanisme al aan nummer 4. De aanvraag kan al vanaf 16/02/2021 via deze link. Aangezien de meeste klanten al via Vlaio worden geïnformeerd, beperken we ons ditmaal tot deze mededeling.

Belastbaarheid overbruggingsrecht

Uitkeringen in het kader van het overbruggingsrecht worden in de personenbelasting als ‘vervangingsinkomen’ belast tegen de progressieve tarieven. Voor zelfstandigen die ‘winsten’ of ‘baten’ aangeven, werd voor aanslagjaar 2021 een afzonderlijke belasting aan 16,5% voorzien. Dat specifieke fiscale regime geldt niet voor het klassiek overbruggingsrecht of het relance-overbruggingsrecht. Hierover is blijkbaar wat verwarring ontstaan.

Uitkering in het kader van het overbruggingsrecht maken nooit deel uit van de berekeningsbasis van de sociale bijdragen als zelfstandige. Dit werd op 28 januari 2021 bevestigd door de overheid.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Verlenging steunmaatregelen, Vlaams Beschermingsmechanisme 4, Belastbaarheid overbruggingsrecht