Nieuwsbrief 2021-07

http://profit-tax.be/sites/default/files/nieuwsbrief%202021.07.pdf

Blijft het fiscaal stelsel van auteursrechten bestaan?

De Hoge Raad van Financiën heeft een afschaffing gevraagd van het stelsel waarbij een deel van de beroepsinkomsten wordt beschouwd als roerende inkomsten. Die afschaffing kan concurrentiële nadelen met zich meebrengen maar als oplossing daarvoor wordt enkel een spreiding in de tijd voorgesteld.

Voor natuurlijke personen, VZW’s en stichtingen vallen ontvangen auteursrechten tot een bedrag van maximaal 62.550 EUR (inkomstenjaar 2021) onder de roerende inkomsten. Dit betekent dat er een roerende voorheffing van 15% rechtstreeks in te houden is door de schuldenaar van het auteursrecht. Verder is er een mooi kostenforfait van toepassing (inkomstenjaar 2021):

  • 50% op de inkomstenschijf van 0,00 EUR tot € 16.680,00 EUR
  • 25% op de inkomstenschijf van 16.681,00 EUR tot 33.360,00 EUR
  • 0% op de inkomstenschijf boven 33.360,00 EUR

De inkomsten zijn wel verplicht op te nemen in de belastingaangifte waardoor er nog gemeentebelasting op aangerekend wordt. Zonder gemeentebelasting en voor bedragen tot 16.680 EUR blijft er netto dus 92,50% over van dat auteursrecht. Hierdoor is het stelsel heel populair geworden is en ligt het vaak onder vuur bij belastingcontroles. De Dienst Voorafgaande Beslissingen wordt zelfs overstelpt met aanvragen hieromtrent.

Volgens de Hoge Raad mag de aard van een economische activiteit echter de belastingdruk niet beïnvloeden. Verder is het systeem totaal ontspoord doordat het stelsel is uitgebreid naar een veel te omvangrijke doelgroep. Het was immers aanvankelijk de bedoeling van de wetgever om het fiscale voordeel voor te behouden voor auteurs en kunstenaars die auteursrechten ontvangen nadat ze hun rechten op de exploitatie en de verspreiding van hun werk hadden afgestaan of overgedragen. Daar zijn ondertussen heel wat andere beroepsgroepen bij gekomen (journalisten, persfotografen, architecten, ingenieurs, softwareontwikkelaars, producers, scenaristen, radio- en televisieoperatoren). Tussen 2013 en 2020 nam het aantal begunstigden met 152% toe en was er een stijging van 270% van de inkomsten (400 miljoen euro in 2020).

Belastingverhoging op laattijdig aangegeven inkomsten

In een Wet van 27.06.2021 met diverse fiscale bepalingen is een wijziging opgenomen van artikel 444 WIB 92. In 2017 werd het toepassingsgebied van dat artikel uitgebreid tot ‘laattijdige aangiften’ maar was er enkel een belastingverhoging mogelijk op ‘de op het niet aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen’. Nu wordt deze problematiek opgelost door de tekst aan te passen zodat een belastingverhoging uitdrukkelijk mogelijk is op ‘de op het niet of laattijdig aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen’.

Deze maatregel heeft ongetwijfeld als bedoeling om een verschuiving van omzet over verschillende boekjaar te bestraffen. In bepaalde gevallen viel daar vroeger toch een belastingvoordeel uit te halen hoewel dit niet in overeenstemming is met het boekhoudrecht.

Vlaams Beschermingsmechanisme 9

Enkel voor de ondernemingen die verplicht gesloten waren of een omzetdaling van 60% kunnen aantonen en waarschijnlijk voor een laatste keer: Vlaams Beschermingsmechanisme 9 kan aangevraagd worden tot 05/08/2021.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd.
Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.
Samenvatting: 
Blijft het fiscaal stelsel van auteursrechten bestaan?, Belastingverhoging op laattijdig aangegeven inkomsten, Vlaams Beschermingsmechanisme 9