Nieuwsbrief 2022-06

/sites/default/files/Nieuwsbrief%202022.06.pdf

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Net als vorige jaren hebben ook dit jaar weer heel wat mensen een voorstel van vereenvoudigde aangifte gekregen. Het gaat om bijna vier op de tien Vlamingen of in totaal maar liefst 3,8 miljoen belastingplichtigen. Door onvoorziene omstandigheden bij Bpost heeft de massale verzending vertraging opgelopen en is de papieren aangifte bij sommigen nog maar net toegekomen.

Een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt u wanneer u een zeer stabiele fiscale situatie heeft wat bij veel gepensioneerden het geval is. De fiscus bezorgt u dan een belastingberekening op basis van de gegevens waarover zij beschikken.

Toch kijkt u dit best nog eens na. Zaken als giften staan niet altijd correct ingevuld terwijl andere zaken zoals betaalde onderhoudsuitkeringen nooit worden ingevuld. Als u een fout ontdekt in uw aangifte heeft u via Tax-on-web tijd om te reageren tot 15/07/2022. Wanneer u schriftelijk wil reageren moest het papieren antwoordformulier ten laatste op 30/06/2022 bij de fiscus aangekomen zijn. Voor wie het formulier niet tijdig heeft ontvangen, is er tijd tot een maand na ontvangst daarvan.

Indien u graag heeft dat wij als boekhouder uw voorstel van vereenvoudigde aangifte nakijken kan dat uiteraard. Let wel op: als boekhouder hebben wij tijd tot 30/09/2022 om aangiftes personenbelasting in te dienen, maar deze termijn geldt niet voor voorstellen van vereenvoudigde aangiftes. Bezorg ons dus zeker op tijd de nodige info.

Ruimere ficheverplichting voor onkostenvergoedingen

Wanneer een werknemer of bedrijfsleider kosten maakt die ten laste zijn van zijn werkgever of vennootschap dan is de terugbetaling van deze kosten niet belastbaar. Uiteraard moeten de terugbetaalde onkosten beroepsmatige uitgaven zijn. Er zijn verschillende soorten onkostenvergoedingen: gebaseerd op bewijsstukken (facturen of bonnetjes) of forfaitair.

De forfaitaire onkostenvergoedingen zijn op zich onderverdeeld in twee soorten. De eerste is de forfaitaire onkostenvergoeding wegens ernstige normen. In dit geval heeft de fiscus of de RSZ zelf voorzien in een raming om het bedrag te bepalen. De forfaitaire kilometervergoeding (0,3707 EUR per km) en de telewerkvergoeding (134,71 EUR per dag) zijn daar goede voorbeelden van. Daarnaast zijn er dan onkostenvergoedingen op basis van niet-ernstige normen waarbij door de werknemer of de bedrijfsleider zelf een inschatting gemaakt wordt van het bedrag aan kosten die terugbetaald worden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om parkeertickets, kleine geschenken, steunkaarten, onderhoud van specifieke werkkledij.

Vóór 01/01/2022 moest enkel het bedrag voor de forfaitaire vergoedingen op basis van niet ernstige normen op de fiscale fiche 281.10 (werknemers) of 281.20 (bedrijfsleiders) vermeld worden. Voor de andere onkostenvergoedingen volstond een eenvoudige vermelding: “Ja, bewijsstukken” of “Ja, ernstige normen” zonder bijhorend bedrag. Die verplichting wordt dus vanaf 01/01/2022 uitgebreid (Circulaire 2021/C/20). Nu moet het totale bedrag van alle types van onkostenvergoedingen op de fiscale fiche vermeld worden. Zelfs als u een factuur voor bureaumaterieel met uw privé-bankkaart betaald hebt en dit bedrag terugstort van de vennootschap naar uw privérekening dan moet dit bedrag in principe op de fiscale fiche vermeld worden. Dat kan zorgen voor praktische problemen naar de aanpak van de boekhouding toe waarbij de ‘rekening-courant’ in die zin best nagekeken wordt.

Dubbele vergoedingen worden ook niet langer aanvaard: als u een forfaitaire onkostenvergoeding krijgt waarin restaurantkosten opgenomen zijn dan mag u geen bonnetjes voor professionele restaurantbezoeken laten terugbetalen door de vennootschap. We gebruiken al enkele jaren een model als verantwoording voor deze onkostenvergoedingen dus contacteer ons zeker bij twijfels.

 

 

 

DISCLAIMER
Onze nieuwsbrieven geven een stand van zaken weer en zijn louter informatief. Deze informatie mag niet als juridisch of fiscaal advies of advies van om het even welke aard worden beschouwd. Behoedzaamheid is aangewezen bij de interpretatie en de toepassing van de verstrekte informatie, onder meer vanwege de frequente wijziging van de juridische en fiscale wetgeving in deze materie.

 

Samenvatting: 
Voorstel van vereenvoudigde aangifte, Ruimere ficheverplichting voor onkostenvergoedingen